ANUNT ORGANIZARE CONCURS OCUPARE FUNCTII CONTRCTUALE DE EXECUTIE VACANTE SI TEMPORAR VACANTE

20.07.2022 Clic aici pentru rezultatul examinarii candidatilor inscrisi.

18.07.2022 Clic aici pentru rezultatul verificarii lucrarilor candidatilor inscrisi.

08.07.2022 Clic aici pentru rezultatul verificarii dosarelor candidatilor pentru ” Asistent medical stomatologie”.

01.07.2022 Clic aici pentru rezultatul verificarii dosarelor candidatilor pentru ” Îngrijitor persoane vârstnice”.


În conformitate cu prevederile Hotărârii nr.286 din 23.03.2011, cu modificările şi completările ulterioare, Direcţia de Asistenţă şi Protecţie Socială, cu sediul în Tulcea, strada Isaccei nr.36, organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea  următoarelor funcţii  contractuale de execuţie temporar vacante, după cum urmează :

Pe perioadă determinată :

 1. Îngrijitor persoane vârstnice ( 8 posturi) – Proiect Re Start Neptun – Dezvoltare locală integrată

Cerinţele postului :

– studii  medii – 10 clase
– certificat calificare îngrijitor bătrâni la domiciliu (cod COR 532201)
– experiență generală în muncă – minim 1 an
– experiență pe un post similar – nu se solicită și pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale vacante :

Pe perioadă nedeterminată :

 1. Asistent medical stomatologie (1 post) – S.B.S.S.M.C. – Compartiment Cabinete medicale școlare și de medicină dentară

Cerinţele postului :

– studii  postliceale de specialitate –medicină generală/pediatrie/stomatologie;
– aviz liberă practică sau certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. pentru cei care nu au profesat până în prezent;
– experiență în domeniul stomatologic de minim 1 an

Pentru a ocupa un post contractual vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conf.art.3 al Regulamentului – cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286/23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare:
a) să aibă cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
e) să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) să îndeplinească condiţiile de studii, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) să nu fi fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va desfăşura conform calendarului următor:

– 30 iunie 2022  termenul limită pentru depunerea dosarelor pentru funcţii  contractuale de execuţie temporar vacante (angajare pe durată determinată);
-07 iulie 2022 termenul limită pentru depunerea dosarelor pentru funcţii  contractuale de execuţie vacante (angajare pe durată nedeterminată);

– 18  iulie 2022 ora 10.00         – proba scrisă;
– 20  iulie  2022 ora 10.00        – proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.
 8. AVIZ PSIHOLOGIC + RAPORT DE EVALUARE PSIHOLOGICĂ ( SUNMED TULCEA, str. Bucovinei nr.23) pentru toate posturile pentru care se organizează concurs.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de  OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul instituţiei din strada Isaccei nr.36 şi pe site-ul Direcţiei de Asistenţă şi Protecţie Socială. Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul instituţiei şi la telefon 0240/513641, interior 104, Compartiment Resurse Umane şi Protecţia Muncii.

TEMATICĂ

ASISTENT MEDICAL STOMATOLOGIE

 1. Particularitati de îngrijire în medicina internă și specialităţile înrudite:
 2. Administrarea medicamentelor
 3. Anesteziologie

­ Urgenţe
­ Prevenirea urgenţei medicale
­ Recunoaşterea urgenţei medicale
­ Aparatul de urgenţă în cabinetul stomatologic
­ Urgenţa respiratorie

 1. Primul ajutor în urgenţele medico­chirurgicale
 2.  Resuscitarea respiratorie
 3. Resuscitarea cardiacă
 4. Particularităţi de îngrijire În chirurgie și medicina dentară
 5. Dezinfecţia, asepsia si antisepsia 
 6. Traumatismele maxilo­faciale 
 7. Leziuni traumatice de părţi moi, plăgi
 8. Fracturi de mandibulă
 9. Fracturile maxilarului superior
 10. Traumatisme dento­parodontale
 11. Leziuni orale cu potenţial de malignizare 
 12. Inflamaţii ale glandelor salivare 

 

 1. Dentiţia: 
 2. Erupţia dentară la dinţii temporari şi permanenţi
 3. Molarul de 6 ani
 4. Afecţiuni ale dinţilor şi parodonţiului: 
 5. Distrofiile dentare
 6. Caria simplă şi complicaţiile ei
 7. Pulpita
 8. Gangrena pulpară
 1. Infecţiile oro­maxilo­faciale 
 2. Herpesul bucal
 3. Stomatita ulcero­membranoasă
 4. Flegmonul planşeului bucal
 5. Supuraţiile difuze
 6. Abcesele lojilor superficiale
 7. Abcesele periosoase
 8. Osteita oaselor maxilare
 9. Osteomielita oaselor maxilare
 1. Malformaţiile congenitale ale feţei şi maxilarelor: 
 2. Formele anatomo­clinice
 3. Tulburările funcţionale
 4. Tratamentul
 1. Tumori:
 2. Clasificarea tumorilor osoase ­ de părţi moi
 3. Tumori benigne
 4. Tumori maligne
 1. Profilaxie stomatologică: 
 2. Igiena orală individuală
 3. Profilaxia primară a cariei dentare
 4. Controlul plăcii bacteriene în profilaxia stomatologică
 5. Tartrul dentar
 6. Detartrajul
 7. Periajul dentar profesional
 8. Obiceiuri vicioase
 1. Biomateriale: 
 2. Materiale utilizate în stomatologia profilactică
 1. Instrumentar: 
 2. Instrumentar de examinat
 3. Instrumentar pentru preparare
 4. Instrumentar de mână
 5. Instrumente rotative
 6. Instrumentarul ultrasonic
 7. Instrumentar utilizat pentru restaurarea dinţilor
 8. Instrumentar chirurgical
 1. Subiecte de legislație medicală

– Codul de etică și deontologie al asistentului medical generalist din România;

– Ordonanața de Urgență nr. 144/2008,cu modificările și completările ulterioare aprobată prin Legea nr.53/2014,privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, cu modificările și completările ulterioare;

– Ordinul nr. 1101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare.

 

BIBLIOGRAFIE

Îngrijitor persoane vârstnice    – 8 posturi – Proiect Re Start Neptun – Dezvoltare locală integrată

 1. 1. Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
 2. Ordinul nr. 29/2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciile acordate în sistem integrat și cantinele sociale: Anexa 8 Modul III – Acordareaîngrijirilorși Modul IV –   Drepturișietică.

Bibliografie asistent medical stomatologieclic aici

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicata.