CENTRUL DE ZI DE RECUPERARE PENTRU COPII CU DIZABILITĂȚI ”SFÂNTUL ANDREI” cu sediul situat în municipiul Tulcea, str. Isaccei nr. 36.
Scopul serviciului social Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități ”Sfântul Andrei” este sprijinirea integrării sociale a copiilor cu tulburări în spectrul autist și a celor cu afecțiuni care necesită recuperare prin kinetoterapie în vederea depășirii situațiilor de dificultate, prevenirii și combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale și creșterii calității vieții.

Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare
Centrul de zi funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale reglementat de Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale precum și a regulamentelor- cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare, precum și a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.

Serviciile de recuperare vizate sunt:
1. Servicii psihologice – Terapie Comportamentală Aplicată (ABA);
2. Servicii de recuperare medicală – kinetoterapie.

Beneficiarii serviciilor sociale acordare de Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități “Sfântul Andrei”sunt:
– copii cu tulburări în spectrul autist;
– persoane cu afecțiuni care necesită recuperare prin kinetoterapie (copii, adulți).

Condiţiile de accesare a serviciilor:
 Dacă în urma evaluării iniţiale a persoanei rezultă nevoia principală de sprijin și riscul de marginalizare socială.
 Dreptul la servicii sociale se stabileşte în baza evaluarii situației socio-medicale a beneficiarului.
 Actele necesare întocmirii dosarului:
– cererea persoanei/reprezentantului legal;
– actele de identitate ale persoanei solicitante /reprezentantului legal;
– acte de stare civilă;
– certificat de încadrare într-un grad de handicap;
– documente privind veniturile realizate;
– după caz pot fi solicitate și alte documente (hotărâre divorț, hotărâre încredințare minor, dispoziție de curatelă, acte medicale, recomandare de la medical specialist, adeverințe medicale, etc.).

CERERE KINETO ADULT (.pdf, .docx)
CERERE KINETO COPIL (.pdf, .docx)
CERERE SERVICII PSIHOLOGICE ABA (.pdf, .docx)