ANUNT ORGANIZARE CONCURS – 10 MAI 2018 (actualizat 07.05.2018)

Avand in vedere numarul mare de candidati inscrisi pentru concursul ce se va desfasura in data de 10.05.2018, sustinerea probei scrise va fi organizata in aceeasi zi, la ore diferite. Pentru detalii click aici.


03.05.2018  – Pentru a afla candidatii admisi pentru participarea in vederea sustinerii concursului pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante, click aici.


În conformitate cu prevederile Hotărârii nr.286 din 23.03.2011, cu modificările şi completările ulterioare, Direcţia de Asistenţă şi Protecţie Socială, cu sediul în Tulcea, strada Isaccei nr.36, organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea  următoarelor funcţii  contractuale de execuţie vacante şi temporar vacante, după cum urmează :

Pe perioada nedeterminata:

 1. Psiholog, Unitatea Mobilă de Recuperare Funcţională şi Asistenţă Medicală Comunitară (studii superioare de specialitate); (1 post)
 2. Psiholog, Serviciul Beneficii şi Servicii Socio-Medicale Adulţi – Compartiment Asistenţă Persoane Vârstnice (studii superioare de specialitate); (1 post)
 3. Inspector specialitate, Serviciul Beneficii şi Servicii Socio-Medicale Adulţi – Compartiment Ajutor Social şi Alocaţii Pentru Susţinerea Familiei (studii superioare); (1 post)
 4. Asistent medical , Serviciul Creşe (studii postliceale de specialitate); (1 post)
 5. Educator puericultor , Serviciul Creşe (studii medii); (1 post)
 6. Îngrijitor , Serviciul Creşe (studii medii/generale); (1 post)
 7. Administrator, Compartiment Deservire (studii medii); (1 post)

Pe perioada determinata:

 1. Educator puericultor, Centrul de Îngrijire, Supraveghere şi Educaţie Timpurie „Sibell” (studii medii) ; (1 post)
 2. Îngrijitor clădiri, Centrul de Îngrijire, Supraveghere şi Educaţie Timpurie „Sibell” (studii medii/generale) ; (1 post)

Pentru a ocupa un post contractual vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conf.art.3 al Regulamentului – cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286/23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare:

 1. a) să aibă cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. c) să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) să îndeplinească condiţiile de studii, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) să nu fi fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

PENTRU ANUNTUL COMPLET CLICK AICI