ANUNT ORGANIZARE CONCURS – 23 AUGUST 2018

În conformitate cu prevederile Hotărârii nr.286 din 23.03.2011, cu modificările şi completările ulterioare, Direcţia de Asistenţă şi Protecţie Socială, cu sediul în Tulcea, strada Isaccei nr.36, organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea  următoarelor funcţii  contractuale de execuţie vacante şi temporar vacante, după cum urmează :

Pe perioadă nedeterminată :

 1. Îngrijitor persoane vârstnice, Serviciul Beneficii şi Servicii Socio-Medicale Adulţi – Compartiment Asistenţă Persoane Vârstnice – Unitatea de Îngrijiri ”Armonia” (studii medii/generale); (2 posturi)
 2. Îngrijitor Centrul Social de Urgență ”Phoenix” (studii medii/generale); (1 post)
 3. Asistent social, Centrul Multifuncțional ”Sofia” (studii superioare); (1 post)
 4. Educator, Serviciul Beneficii şi Servicii Socio-Medicale Copii – Centrul de zi ”Pași spre lumină(studii superioare); (1 post)
 5. Educator puericultor, Serviciul Creşe(studii medii); (1 post)
 6. Îngrijitor , Serviciul Creşe (studii medii/generale); (1 post)
 7. Asistent medical stomatologie , Serviciul Beneficii şi Servicii Socio-Medicale Copii – Compartiment Cabinete medicale şi de medicină dentară (studii postliceale de specialitate); (1 post)
 8. Asistent medical generalist, Serviciul Beneficii şi Servicii Socio-Medicale Copii – Compartiment Cabinete medicale şi de medicină dentară (studii postliceale de specialitate); (5 posturi)

Pe perioadă determinată :

 1. Îngrijitor clădiri, Centrul de Îngrijire, Supraveghere şi Educaţie Timpurie „Sibell” (studii medii/generale) ; (1 post)

Pentru a ocupa un post contractual vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conf.art.3 al Regulamentului – cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286/23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare:

 1. a) să aibă cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. c) să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) să îndeplinească condiţiile de studii, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) să nu fi fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

PENTRU ANUNTUL COMPLET CLICK AICI