ANUNT ORGANIZARE CONCURS – 30 AUGUST 2019

În conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 286 din 23.03.2011, cu modificările şi completările ulterioare, Direcţia de Asistenţă şi Protecţie Socială, cu sediul în Tulcea, strada Isaccei nr. 36, organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea  următoarei funcţii  contractuale de execuţie temporar vacantă, după cum urmează :

Pe perioadă determinată:

  1. Inspector specialitate, Serviciul Beneficii şi Servicii Socio-Medicale Adulţi – Compartiment Asistenţă Persoane cu Handicap (studii superioare); (1 post)

Pentru a ocupa un post contractual vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conf.art.3 al Regulamentului – cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286/23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare:

  1. a) să aibă cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
  2. b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
  3. c) să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  4. d) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
  5. e) să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  6. f) să îndeplinească condiţiile de studii, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
  7. g) să nu fi fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării  funcţiilor  contractuale de execuţie vacante şi temporar vacante sunt:

Pe perioadă determinată:

1.Inspector specialitate (1 post), Serviciul Beneficii şi Servicii Socio-Medicale Adulţi – Compartiment Asistenţă Persoane cu Handicap

Cerinţele postului :

– studii superioare cu diplomă de licenţă în specializarea asistenţă socială sau sociologie, științe administrative, științe juridice, științe economice.

Concursul se va desfăşura conform calendarului următor:

– 22 august 2019 termenul limită pentru depunerea dosarelor pentru funcţii  contractuale de execuţie temporar vacante (angajare pe durată determinată);

– 30 august 2019 ora 10.00           – proba scrisă;

– 03 septembrie 2019 ora 10.00   – proba interviu.

PENTRU ANUNTUL COMPLET CLICK AICI