Documente  necesare obținerii  venitului minim garantat

  1. acte de identitate : B.I./C.I./C.I.P.
  2. certificate de naştere, și după caz, certificat de căsătorie; hotărârea judecătorească de divorţ; hotărâre de încredinţare/plasament; certificat de deces ;
  3. acte doveditoare privind veniturile realizate în luna anterioară depunerii cererii: adeverinţă cu salariul net şi menţiunea  beneficiază/nu beneficiază      de bonuri valorice şi valoarea lor; cupon de pensie, cupon pensie de urmaş, cupon indemnizatie handicap, cupon legi speciale, cupon şomaj, după caz, extras de cont;
  4. adeverințe privind frecventarea cursurilor școlare de către copii aflați în întreținere.
  5. acte doveditoare privind bunurile mobile şi imobile: certificat eliberat de Serviciul Impozite şi Taxe Locale şi adeverinţă eliberată de Registrul Agricol pentru toţi membrii familiei care au vârsta de peste 18 ani și declaraţie pe propria răspundere privind deţinerea de bunuri mobile sau imobile inclusiv în altă localitate decât cea de domiciliu;
  6. adeverinţă de la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă pentru persoanele apte de muncă. In caz de incapacitate temporară de muncă se prezintă certificatul medical de constatare a capacităţii de muncă, emis de medicul expert al asigurărilor sociale din cadrul casei judeţene de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, pentru persoanele cu afecţiuni cronice invalidante şi care nu sunt asigurate în sistemul public de pensii;

Notă

Ajutorul social se acordă conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere, însoţite de actele doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile membrilor acesteia.  Existenţa oricăror alte venituri decât cele care pot fi dovedite cu acte se menţionează în declaraţia pe propria răspundere a persoanei care solicită ajutorul social. Cererea şi declaraţia pe propria răspundere, se semnează şi se înaintează de către reprezentantul familiei.

Pentru sumele acordate ca ajutor social, una sau mai multe persoane majore apte de muncă, au obligaţia de a presta lunar, la solicitarea primarului, acţiuni sau lucrări de interes local, fără a se putea depăşi regimul normal de lucru şi cu respectarea normelor de securitate şi igienă a muncii.

Nivelul lunar al venitului minim garantat se raportează la ISR, (indicatorul social de referinţă în prezent în valoare de 500 lei) iar cuantumul ajutorului social se stabileşte ca diferenţă între nivelurile prevăzute de Legea nr.416/2001 (transformate în lei) şi venitul net lunar al familiei sau al persoanei singure.

ISR Nivelul lunar (lei)
persoană singură 0,283 ISR 142
Familie cu 2 membri 0,510 ISR 255
Familie cu 3 membri 0,714 ISR 357
Familie cu 4 membri 0,884 ISR 442
Familie cu 5 membri 1,054 ISR 527
pentru fiecare altă persoană peste numărul de 5 persoane 0,073 ISR 36,5

În cazul în care solicitantul refuză să furnizeze informaţiile necesare pentru întocmirea anchetei sociale, se consideră că familia acestuia nu îndeplineşte condiţiile de acordare a ajutorului social şi/sau, după caz, a alocaţiei pentru susţinerea familiei şi a ajutorului pentru încălzirea locuinţei.

Beneficiarii de ajutor social au obligația de a comunica primarului, în scris, orice modificare cu privire la domiciliu, venituri şi la numărul membrilor familiei, în termen de 15 zile de la data la care a intervenit modificarea.

Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social:

Bunuri imobile
1 Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti
2 Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală. Fac excepţie terenurile din zonele colinare sau de munte care nu au potenţial de valorificare prin vânzare/construcţie/producţie agricolă
Bunuri mobile(*)
1 Autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile
2 Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani
3 Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze
4 Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei “Delta Dunării
5 Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
6 Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale
7 Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric
(*) Aflate în stare de funcţionare.
Terenuri/animale şi/sau păsări
1 Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

Notă
Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea acordării ajutorului social.