Stimulentul de inserție este în cuantum de 650 lei/lună până la vârsta 3 ani (4 ani pentru copilul cu dizabilitate). În situația în care persoana realizează venituri supuse impozitului în perioada în care este îndreptățită să beneficieze de concediu pentru creșterea copilului sau după împlinirea vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu dizabilitate, incluzând și perioada prevăzută la art. 11 alin. 1, lit. a) din O.U.G. nr. 111/2010, stimulentul de inserție se acordă până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, respectiv 4 ani, în cazul copilului cu handicap.

Actele necesare întocmirii dosarului pentru obținerea stimulentului de inserție și fac referire la următoarele cazuri: 

 • În situatia în care, persoana îndreptăţită (mama, tatăl, persoana care a luat în plasament un copil, a fost numită tutore) a beneficiat de indemnizaţie creştere copil şi îşi reia activitatea :
  1. CERERE PENTRU ACORDARE A STIMULENTULUI DE INSERTIE; (documentul se completeaza de ambii parinti acolo unde este cazul) (format PDF)
  2. NOTA DE INFORMARE; (documentul se completeaza de ambii parinti acolo unde este cazul) (format PDF)
  3. CONSIMTAMANTUL PRIVIND DATELE CU CARACTER PERSONAL; (documentul se completeaza de ambii parinti acolo unde este cazul) (format PDF)
  4. Actul de identitate al solicitantului;
  5. Actul de identitate al celuilalt părinte;
  6. Certificatul de naştere al copilului pentru care se solicită dreptul ;
  7. Certificatul de căsătorie;
  8. Dovada reluării activităţii la același angajator (decizie, ordin, dispoziţie, act adiţional precum si o copie dupa cererea de reluare a activitatii);
  9. Dovada reluării activităţii la alt agajator ( contract de muncă și decizie de încetare a contractului de muncă de la fostul angajator);
  10. adeverinta de la locul de munca pentru celalalt parinte pentru salariati cadre militare data angajării si mentiunea daca au depus la unitate dosar de indemnizatie crestere copil şi stimulent de insertie;
  11. În situația în care părinții copilului nu sunt căsătoriți, dar copilul a fost recunoscut, îndeplinirea condițiilor pentru acordarea stimulentului de insertie se demonstrează prin efectuarea anchetei sociale (document ce va fi inclus în dosarul pentru acordarea dreptului împreună cu celelalte acte doveditoare);
  12. Extras de cont pe numele titularului stimulentului de inserție (dacă se doreşte plata în cont);
  13. Alte documente, după caz, din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor de acordare.
 • În cazul în care persoana îndreptăţită îşi reia activitatea fără a beneficia de indemnizaţie creştere copil:
  1. CERERE PENTRU ACORDARE A STIMULENTULUI DE INSERTIE; (documentul se completeaza de ambii parinti acolo unde este cazul)(format PDF)
  2. NOTA DE INFORMARE;(documentul se completeaza de ambii parinti acolo unde este cazul)(format PDF)
  3. CONSIMTAMANTUL PRIVIND DATELE CU CARACTER PERSONAL; (documentul se completeaza de ambii parinti acolo unde este cazul)(format PDF)
  4. ADEVERINTA TIP ELIBERATA DE CATRE ANGAJATOR; (format PDF) cu mențiunea salariat în activitate completată corect de angajator;
  5. Adeverinţa eliberată de plătitorul indemnizaţiei de maternitate, de angajator sau, după caz, de Casa Teritoriala de Asigurări de Sănătate ori de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă;
  6. Actul de identitate al solicitantului;
  7. Actul de identitate al celuilalt părinte;
  8. Certificatul de naştere al copilului pentru care se solicită dreptul ;
  9. Certificatul de căsătorie (dacă este necesară dovada numelui);
  10. Extras de cont pe numele titularului alocaţiei (dacă se doreşte plata în cont);
  11. Alte documente, după caz, din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor de acordare.

Stimulentul de inserție se cuvine după cum urmează:

 • începând cu ziua următoare celei în care persoana îndreptăţită îşi reia activitatea profesională după concediul de maternitate (postnatal) şi realizează venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Codului fiscal, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată;
 • de la data naşterii copilului, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată, în cazul persoanelor care nu îndeplinesc condiţiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate şi a indemnizaţiei aferente;
 • de la data adopţiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau încredinţării, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la data la care s-au aprobat ori, după caz, s-au instituit măsurile de protecţie a copilului;
 • de la data depunerii cererii, pentru toate celelalte situații, inclusiv pentru cazul în care cererea a fost depusă peste termenele prevăzute mai sus;
 • începând cu ziua următoare celei în care beneficiarul indemnizaţiei pentru creşterea copilului realizează venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Codului Fiscal și plata acesteia se suspendă, dacă cererea este depusă în termen de 30 de zile de la această dată.

De indemnizație pentru creșterea copilului/stimulentul de inserție pot beneficia și persoanele care timp de 12 luni în ultimii 2 ani anterior datei de naștere a copilului au fost în următoarele situații:

 1. Au beneficiat de indemnizație de șomaj, stabilită conform legii, sau au realizat perioade de stagiu de cotizare în sistemul public de pensii, în condițiile prevăzute de actele normative cu caracter special care reglementează concedierile colective;
 2. S-au aflat în evidența agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă, în vederea acordării indemnizației de șomaj;
 3. Au beneficiat de concedii și de indemnizații de asigurări sociale de sănătate prevăzute de O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Au beneficiat de concedii medicale și de indemnizații pentru prevenirea îmbolnăvirilor și recuperarea capacității de muncă, exclusiv pentru situațiile rezultate ca urmare a unor accidente de muncă sau boli profesionale, în baza Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, republicată;
 5. Au beneficiat de pensie de invaliditate, în condițiile legii;
 6. Se află în perioada de întrerupere temporară a activității, din inițiativa angajatorului, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, potrivit legii;
 7. Au beneficiat de concediu și indemnizație lunară pentru creșterea copilului;
 8. Au beneficiat de concediu și indemnizație lunară pentru creșterea copilului cu handicap;
 9. Au beneficiat de concediu fără plata pentru creșterea copilului;
 10. Se află în perioada de 3 luni de la încetarea unui contract de muncă pe durată determinată și începerea unui alt contract de muncă pe durată determinată, așa cum este aceasta definită de Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare;
 11. Și-au însoțit soțul/soția trimis/trimisă în misiune permanentă în străinătate;
 12. Au efectuat sau efectuează serviciul militar pe bază de voluntariat, au fost concentrați, mobilizați sau în prizonierat;
 13. Frecventează, fără întrerupere, cursurile de zi ale învățământului preuniversitar sau, după caz, universitar și postuniversitar la nivelul studiilor universitare de masterat, organizat potrivit legii, în țară sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene, într-un domeniu recunoscut de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, cu excepția situației de întrerupere a cursurilor din motive medicale;
 14. Au calitatea de doctorand, în condițiile prevăzute de art. 20 și 21 din H.G. nr. 567/2005 privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de doctorat, cu modificările ulterioare;
 15. Se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învățământ preuniversitar și începerea, în același an calendaristic, a unei alte forme de învățământ preuniversitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;
 16. Se află în perioada cuprinsă între absolvirea cursurilor de zi ale învățământului preuniversitar, organizat potrivit legii, și începerea învățământului universitar, cursuri de zi, în același an calendaristic;
 17. Se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învățământ universitar, cursuri de zi, cu sau fără examen de licență sau de diplomă, și începerea, în același an calendaristic, a unei alte forme de învățământ universitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;
 18. Se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învățământ universitar, cursuri de zi, cu sau fără examen de licență sau de diplomă, și începerea, în același an calendaristic, a învățământului postuniversitar la nivelul studiilor universitare de masterat, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;
 19. Se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învățământ postuniversitar, cursuri de zi, și începerea, în același an calendaristic, a unei alte forme de învățământ postuniversitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;
 20. Se află în perioada de 60 de zile de la finalizarea cursurilor învățământului obligatoriu sau, după caz, de la absolvirea cursurilor de zi ale învățământului preuniversitar, universitar și postuniversitar la nivelul studiilor universitare de masterat, organizat potrivit legii, cu sau fără examen de absolvire, în vederea angajării ori, după caz, trecerii în șomaj, calculate începând cu data de 1 a lunii următoare finalizării studiilor;
 21. Au beneficiat de concediu fără plata pentru a participa la cursuri de formare și perfecționare profesională din inițiativa angajatorului sau la care acesta și-a dat acordul, organizate în condițiile legii;
 22. Se află în perioada cuprinsă între absolvirea cursurilor de zi ale învățământului medical superior, organizat potrivit legii, cu examen de licență organizat în prima sesiune, și începerea primului rezidențiat după absolvire.

În vederea acordării drepturilor de indemnizație pentru creșterea copilului și stimulentul lunar/stimulentul de inserție persoanele care au realizat activități profesionale în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state care aplică prevederile Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială și ale Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, denumit în continuare Regulament, beneficiază de totalizarea perioadelor de activitate realizate în aceste state în condițiile prevăzute de acesta.

De indemnizație pentru creșterea copilului și sprijinul lunar pot beneficia persoanele sau copiii cu dizabilități, după caz, acordându-li-se:

 • Concediu și indemnizație pentru îngrijirea copilului încadrat în grad de handicap de la 3 ani până la vârsta de 7 ani;
 • Program de lucru redus la 4 ore pentru unul dintre părinţi sau pentru persoana care se ocupă efectiv de îngrijirea copilului cu handicap (grav sau accentuat), până la împlinirea de către acesta a vârstei de 18 ani, în condiţiile prevăzute de Codul muncii și o indemnizație compensatorie;
 • Sprijin lunar acordat persoanei cu handicap grav sau accentuat care nu realizează alte venituri în afara beneficiilor de asistenţă socială destinate persoanelor cu handicap, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3(2) ani;
 • Sprijin lunar acordat persoanei cu handicap grav sau accentuat care nu realizează alte venituri în afara beneficiilor de asistenţă socială destinate persoanelor cu handicap, pentru copilul cu vârsta cuprinsă între 3(2) şi 7 ani.

ATENȚIE ! Titularul contului trebuie să fie acelaşi cu titularul dosarului de alocaţie de stat, indemnizaţie creştere copil sau stimulent de inserţie.

ATENTIE! La depunerea in format fizic a documentelor actele de identitate se prezinta in original.


Un document PDF (Portable Document Format) este un fişier pentru computer care se poate deschide şi vizualiza prin utilizarea programului Adobe Reader. Adobe Reader este disponibil gratuit pe site-ul web al companiei; dacă nu aveţi deja instalat programul Acrobat Reader, faceţi clic pe logo pentru a-l descărca şi a-l instala.