STIMULENT EDUCAȚIONAL – TICHET SOCIAL PENTRU GRĂDINIȚĂ

Criterii (conform art.2 din Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar acopiilor provenind din familii defavorizate):

Acte necesare

CERERE STIMULENT EDUCATIONAL (format PDF) 
CONSIMTAMANT PRIVIND DATELE CU CARACTER PERSONAL; (format PDF) 
NOTA DE INFORMARE; (format PDF) 

ACTE DOVEDITOARE PRIVIND COMPONENŢA FAMILIEI:

  1. ACTE DE IDENTITATE SOLICITANT, SOŢ/ SOŢIE/ PARTENER(Ă);
  2. CERTIFICATE DE NAŞTERE PENTRU COPIII AFLAŢI ÎN ÎNTREŢINERE;

Dacă este cazul:

• CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE;

• LIVRET DE FAMILIE;

• HOTĂRÂREA JUDECĂTOREASCĂ DE DIVORŢ / DE ÎNCREDINŢARE MINORI;

• HOTĂRÂREA JUDECĂTOREASCĂ DE ÎNCREDINŢARE ÎN VEDEREA ADOPŢIEI / DEÎNCUVIINŢARE A ADOPŢIEI;

• HOTĂRÂREA JUDECĂTOREASCĂ SAU, DUPĂ CAZ, HOTĂRÂREA COMISIEI PENTRU PROTECŢIA COPILULUI PENTRU MĂSURA PLASAMENTULUI;

• HOTĂRÂREA JUDECĂTOREASCĂ DE INSTITUIRE A TUTELEI SAU, DUPĂ CAZ, DISPOZIŢIA AUTORITĂŢII TUTELARE;

• DUPĂ CAZ, ALTE ACTE DOVEDITOARE PRIVIND COMPONENŢA FAMILIEI

ACTE DOVEDITOARE PRIVIND VENITURILE REALIZATE DE MEMBRII FAMILEI ÎN LUNA ANTERIORĂ DEPUNERII SOLICITĂRII STIMULENTULUI EDUCAŢIONAL

• ADEVERINŢĂ ELIBERATĂ DE ANGAJATOR PRIVIND SALARIUL REALIZAT PE LUNA ANTERIOARĂ DEPUNERII CERERII, DIN CARE SĂ REZULTE SALARIU NET ŞI ORICE ALTE SUME SAU AVANTAJE ASIMILATE SALARIULUI (DE EX.: DACĂ BENEFICIAZĂ SAU NU DE BONURI VALORICE);

• ADEVERINŢE ELIBERATE DE ORGANELE FISCALE PENTRU SOLICITANT, SOŢ/ SOŢIE/PARTENER(Ă) ŞI COPIII CU VÂRSTA DE PESTE 16 ANI;

• ADEVERINŢĂ A.J.O.F.M. SAU CUPON MANDAT POŞTAL / EXTRAS DE CONT INDEMNIZAŢIE DEŞOMAJ ŞI / SAU VENIT LUNAR DE COMPLETARE – dacă este cazul;

• CUPON MANDAT POŞTAL / EXTRAS DE CONT / DECIZIE PRIVIND PENSIA (DE EX.: PENTRU LIMITA DE VÂRSTĂ / ANTICIPATĂ / INVALIDITATE / DE URMAŞ / DE AGRICULTOR) – dacă estecazul;

• CUPON MANDAT POŞTAL / EXTRAS DE CONT / DECIZIE PRIVIND INDEMNIZAŢIA PENTRU PERSOANELE CARE ŞI-AU PIERDUT TOTAL SAU PARŢIAL CAPACITATEA DE MUNCĂ CA URMARE A PARTICIPĂRII LA REVOLUŢIE ŞI PENTRU URMAŞII ACESTORA – dacă este cazul;

• CUPON MANDAT POŞTAL / EXTRAS DE CONT / DECIZIE PRIVIND INDEMNIZAŢIA DE HANDICAP/DE ÎNSOŢITOR PENTRU PENSIONARI GR.I DE INVALIDITATE / NEVĂZĂTORI HANDICAP GRAV -dacă este cazul;

• CUPON MANDAT POŞTAL / EXTRAS DE CONT / DECIZIE PENTRU INDEMNIZAŢIA PENTRU CREŞTEREA COPILULUI PÂNĂ LA VÂRSTA DE 1,2, SAU 3 ANI, STIMULENT LUNAR DE INSERŢIE, INDEMNIZAŢIA ŞI AJUTOARE PENTRU CREŞTEREA COPILULUI CU HANDICAP – dacăeste cazul;

• CUPON MANDAT POŞTAL / EXTRAS DE CONT / DECIZIE PENTRU ALOCAŢIA DE STAT PENTRU COPII;

• ALTE DOCUMENTE DIN CARE SĂ REZULTE ALTE SURSE DE VENIT.

ALTE ACTE

– PENTRU COPILUL/ COPII BENEFICIARI – ADEVERINŢĂ DE LA INSTITUŢIA DE ÎNVĂTĂMÂNT PREŞCOLAR PRIVIND ÎNSCRIEREA/ FRECVENTAREA GRĂDINIŢEI ÎN ANUL ŞCOLAR 2019-2020, MENŢIONÂND ŞI DATA ÎNSCRIERII;

– PENTRU CEILALŢI COPII – DACA ESTE CAZUL – ADEVERINŢĂ DE LA INSTITUŢIA DE ÎNVĂTĂMÂNT ŞI DACĂ BENEFICIAZĂ SAU NU DE BURSĂ PENTRU ELEVI ŞI/ SAU STUDENŢI;

CONDITII  DE  ACORDARE

Stimulentele educaţionale se acordă copiilor din familii defavorizate în condiţiile în care sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele criterii:

copilul este înscris într-o unitate de învăţământ preşcolar, conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

–venitul lunar pe membru de familie este de până la 284  lei  (de două ori nivelul venitului  minim garantat pentru o persoană singură, prevăzut de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare ) .

Acordarea stimulentelor educaţionale este condiţionată de frecvenţa regulată la grădiniţă a copiilor din familiile beneficiare ale stimulentului educaţional prevăzut de prezenta lege.

În sensul prezentei legi, prin frecvenţă regulată se înţelege prezenţa zilnică a copilului la grădiniţă în luna monitorizată, cu excepţia absenţelor motivate.

Se consideră absenţe motivate, ce nu afectează acordarea tichetelor sociale, următoarele cazuri, cu condiţia ca acestea să nu depăşească 50% din zilele de grădiniţă:

-absenţe medicale: motivate, numai dacă părinţii aduc scutiri medicale corespunzătoare perioadelor în care au lipsit copiii, la revenirea acestora la grădiniţă. În caz excepţional, o singură dată pe an şcolar, copiii pot beneficia de tichete sociale şi dacă în luna monitorizată au lipsit mai mult de 50% din zilele de grădiniţă, din motive medicale;

-învoiri: copiii pot fi învoiţi de către părinţi în limita a 3 zile pe lună, cu condiţia anunţării cadrelor didactice.

Stimulentul educaţional se acordă, la cerere, unuia dintre părinţi, reprezentantului legal al copilului sau, după caz, persoanei care a fost desemnată de părinte pentru întreţinerea copilului, pe perioada absenţei părinţilor,  (conform art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare).

La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie se iau în considerare toate veniturile impozabile şi neimpozabile realizate de familie inclusiv cele rezultate din obligaţiile legale de întreţinere faţă de copii şi/sau faţă de părinţi, pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară solicitării stimulentului educațional.

Se exceptează de la stabilirea veniturilor nete lunare ale familiei următoarele categorii de venituri :

-sumele primite cu titlu de prestaţii sociale în baza Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-alocația de stat pentru copii în cuantumul stabilit de Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-ajutorul social acordat în baza Legii nr. 416/2001, alocația pentru susținerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 și ajutorul pentru încălzirea locuinței acordat în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2011

– ajutoarele de stat acordate pentru activităţile agricole din fonduri publice, inclusiv cele din fonduri externe nerambursabile;

-sumele acordate ca burse sau alte forme de sprijin financiar destinate exclusiv pentru susţinerea educaţiei preșcolarilor, elevilor şi studenţilor, prin programe ale Ministerului Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice, altor instituţii publice şi private, inclusiv organizaţii neguvernamentale;

-sumele primite din activitatea de zilier, în condițiile Legii nr. 52/2001 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, cu modificările și completările ulterioare;

– sumele primite de persoanele apte de muncă din familie ca urmare a participării la programe de formare profesională organizate în condiţiile legii, dacă acestea nu au titlu de venituri salariale;

– sumele primite cu titlu de ajutor temporar ori ocazional din partea unor persoane fizice ori juridice ori de la bugetul de stat sau local cu titlu de ajutor de urgență.

Documentele doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei, inclusiv cele exceptate  se dovedesc, după caz, prin documentele eliberate de angajator, de organele fiscale sau de alte autorităţi competente, mandate poştale de plată, extrase de cont, decizii ori dispoziții de stabilire a drepturilor şi altele asemenea.

Dreptul la stimulent se acordă începând cu luna în care beneficiarul îndeplineşte criteriile de eligibilitate, pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere, însoţite de actele doveditoare privind componenţa familiei, veniturile acesteia şi înscrierea/frecventarea activităţilor organizate de grădiniţă.

         Stimulentul se acordă lunar, pe perioada participării copilului la activităţile organizate în cadrul unităţilor din învăţământul preşcolar, în perioada septembrie-iunie.

Titularul tichetului social pentru grădiniţă are obligaţia să anunţe orice modificare în componenţa familiei sau în veniturile acesteia în termen de maximum 15 zile de la producerea acesteia.