Documente necesare obținerii indemnizației lunare:

1. Cerere prin care se solicită acordarea indemnizației lunare ;

2. Certificat de încadrare în gradul grav de handicap cu mențiunea ” cu asistent personal” + anexa + plan recuperare;

3. Cartea identitate/ CIP/Certificat naștere pentru persoana cu handicap;

4. Cupon de pensie (dacă este cazul);

5. Decizie pensie de invaliditate (daca este cazul);

6. Carte identitate reprezentant/aparținător/persoană de contact (sot, sotie, copii, părinte etc );

7. Declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă că în termen de 48 de ore va fi adusă la cunoştinţă orice modificare survenită în viaţa persoanei cu handicap;

8. Extras de cont BCR – BRD – Raiffeisen, pe numele persoanei cu handicapsau a reprezentantului legal;

9. Curatelă/tutelă/procură notarială, după caz;

Indemnizaţia lunară se acordă începând cu luna următoare depunerii cererii şi încetează cu luna următoare celei în care persoana cu handicap nu mai îndeplineşte condiţiile care au dus la stabilirea dreptului.

Plata indemnizaţiei lunare se asigură de primăriile în a căror rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap grav, pe perioada valabilităţii certificatului de încadrare în grad de handicap, emis de comisiile de protecţie a copiilor sau de comisiile de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, după caz.

În cazul în care situaţia persoanei cu handicap se schimbă, aceasta sau reprezentanţii legali/aparținătorii au obligaţia să comunice Direcției de Asistență și Protecție Socială în termen de 48 de ore, orice modificare cu privire la gradul de handicap, domiciliu sau reşedinţă, starea materială, precum şi alte situaţii de natură să modifice acordarea drepturilor prevăzute de lege.