Beneficiază de concediu pentru creșterea copilului, precum și de o indemnizație lunară în cuantum de 85% din media veniturilor realizate pe ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului, persoanele care au realizat venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (venituri din salarii, venituri din activități independente, venituri din activități agricole, așa cum sunt definite de această lege) sau dacă s-au aflat într-una din situațiile considerate asimilate stagiului de cotizare, prin lege.

Beneficiarul indemnizației pentru creșterea copilului până la 2 ani, respectiv 3 ani este obligat să comunice în scris, orice modificare intervenită în situația sa, de natură să determine încetarea sau suspendarea plății drepturilor, în termen de 15 zile lucrătoare de la apariția acesteia. De indemnizația lunară beneficiază, opțional, oricare dintre părinții firești ai copilului sau una dintre persoanele care a adoptat copilul, căreia i s-a încredințat copilul în vederea adopției sau care are copilul în plasament ori în plasament de urgență, precum și persoana care a fost numită tutore.

Actele necesare întocmirii dosarului pentru obținerea indemnizației pentru creșterea copilului:

 1. CERERE TIP ACORDARE INDEMNIZATIE CRESTEREA COPILULUI; (format PDF) 
 2. NOTA DE INFORMARE; (format PDF) 
 3. CONSIMTAMANT PRIVIND DATELE CU CARACTER PERSONAL; (format PDF)
 4. ADEVERINTA TIP ELIBERATA DE CATRE ANGAJATOR; (format PDF) 
 5. Dovada eliberată de autorităţile competente sau de angajatori, din care să rezulte data de la care solicitantul se află în concediu pentru creşterea copilului (cerere de suspendare a contractului de muncă și decizia de suspendare eliberate de angajator, ordin, dispoziţie, act adiţional, etc.);
 6. Adeverinta de la locul de munca pentru celalalt parinte din care sa rezulte nr. C.I.M. şi data angajarii, iar pentru salariati cadre militare data angajării si mentiunea daca au depus la unitate dosar de indemnizatie crestere copil şi stimulent de insertie;
 7. Certificatul de naștere al copilului pentru care se solicită dreptul;
 8. Acte identitate părinţi;
 9. Certificat de căsătorie;
 10. În situația în care părinții copilului nu sunt căsătoriți, dar copilul a fost recunoscut, îndeplinirea condițiilor pentru acordarea indemnizației pentru creșterea copilului se demonstrează prin efectuarea anchetei sociale (document ce va fi inclus în dosarul pentru acordarea dreptului împreună cu celelalte acte doveditoare);
 11. Declarație titular dacă realizează sau nu venituri în perioada concediului de cresterea copilului;
 12. Extras de cont pe numele titularului cererii de acordare a concediului pentru creșterea copilului (dacă se doreşte plata în cont);
 13. Alte acte, după caz:
  • Certificatul de încadrare a copilului într-un grad de handicap;
  • Adeverinţa eliberată de medicul specialist privind certificarea naşterii înainte de termen;
  • Hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei;
  • Hotărârea judecătorească de încuviinţare a adopţiei;
  • Hotărârea judecătorească sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecţia copilului pentru măsura plasamentului;
  • Decizia directorului general al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului său, după caz, hotărârea judecătorească pentru măsura plasamentului în regim de urgenţă, potrivit legii;
  • Hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii tutelare, potrivit legii;
  • Actul doveditor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei minore lipsite de capacitate deplină de exerciţiu al drepturilor civile, îndreptăţită să beneficieze de indemnizaţie pentru creşterea copilului, respectiv părinte, tutore, curator, altă persoană desemnată reprezentant legal prin decizia directorului general al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului său, după caz, prin hotărâre judecătorească;
  • Dovada eliberată de angajator sau alt plătitor, din care să rezulte că persoana îndreptăţită a realizat timp de 12 luni in ultimii 2 ani anteriori naşterii copilului venituri din salarii, sau, după caz, de autoritatea competentă, în caz de dizolvare, faliment ori lichidare judiciară a angajatorului;
  • Dovadă privind veniturile realizate în anul fiscal anterior celui în care s-a născut copilul şi/sau, după caz, dovadă privind venitul calculat în vederea platii anticipate a impozitului, precum şi copia deciziei de impunere, eliberate de autorităţile competente, în cazul persoanelor care realizează venituri din activităţi independente şi/sau din activităţi agricole. În situaţia în care una dintre aceste dovezi nu poate fi eliberată, persoana îndreptăţită prezintă o declaraţie pe propria răspundere privind realizarea acestor venituri, în condiţiile prevăzute de Codul penal;
  • Dovada eliberată de autorităţile competente, în cazul persoanelor care realizează venituri profesionale neimpozabile;
  • Adeverinţa eliberată de plătitorul indemnizaţiei de maternitate, de angajator sau, după caz, de Casa Teritoriala de Asigurări de Sănătate ori de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă;
  • Copia contractului de muncă sau, după caz, dovada eliberată de angajatori ori de autorităţile competente străine sau române, tradusă şi legalizată, care să ateste realizarea de venituri profesionale pe baza unor contracte individuale de muncă în străinătate, potrivit acordurilor guvernamentale bilaterale încheiate de România cu alte state;
  • Adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ preuniversitar sau, după caz, universitar, care să ateste frecventarea cursurilor fără întrerupere la zi;
  • Alte documente, după caz, din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor de acordare a concediului şi indemnizaţiei pentru creşterea copilului.

Actele necesare pentru indemnizația de creștere a copilului în cazul în care veniturile sunt realizate din:

PFA

 • pentru anul anterior de la Administrația Financiară, decizia de impunere definitivă;
 • pentru anul în curs de la Administrația Financiară, decizia privind veniturile estimate, după depunerea Declarației 220 rectificată, în urma suspendării activității;
 • rezoluția de la Camera de Comerț privind suspendarea activității;
 • declarația pe propria răspundere cu privire la concediul de maternitate sau adeveriță;
 • declarația celuilalt părinte privind concediul de maternitate, unde este cazul.

DREPTURI DE AUTOR

 • pentru anul anterior de la Administrația Financiară decizia de impunere definitivă;
 • pentru anul în curs, adeverința care să cuprindă perioada în care au fost realizate veniturile și tabel explicit cu:
  • veniturile brute pe toate lunile;
  • ce contribuții sociale i s-au reținut (CAS, șomaj, etc.);
  • cât impozit i s-a reținut (10% sau 16%);
  • venit net.
 • declarația pe propria răspundere că în anul următor va aduce dovada de la Administrația Financiară, cu privire la veniturile realizate pentru anul în curs;
 • dovada suspendării activității (decizie, act adițional, etc.).

PROFESIA DE AVOCAT

 • pentru anul anterior de la Administrația Financiară decizia de impunere definitivă;
 • pentru anul în curs de la Administrația Financiară, decizia privind veniturile estimate, după depunerea declarației 220 rectificată, în urma suspendării activității;
 • adeverință cu perioada și sumele încasate, de Casa de Asigurări a Avocaților și declarație pe propria răspundere cu privire la concediul de maternitate când nu a beneficiat, după caz;
 • declarația celuilalt părinte privind concediul de maternitate, unde este cazul.
 •  

PENTRU PEROANELE SOLICITANTE CARE AU BENEFICIAT DE ŞOMAJ ÎN ULTIIMII  DOI ANI ANTERIOR DATEI NAŞTERII COPILULUI :

 • adeverinta eliberata de. A.J.O.F.M. cumenţiunea au beneficiat/nu au beneficiat de concediumedicalcuspecificareaultimeizile de indemnizatie de maternitateplatitacând este cazul;
 • adeverintacustagiul de cotizareeliberatade A.J.O.F.M.;
 • decizia de suspendare/încetare a şomajului;

Cererea pentru acordarea indemnizației pentru creșterea copilului, însoțită de actele doveditoare, se depune în cel mult 60 zile lucrătoare de la încetarea concediului de maternitate, indiferent de părintele care depune dosarul (concediul de maternitate este format din prenatal și postnatal, este de maximum 126 zile și are dreptul doar mama; concediile pentru sarcină și lăuzie se pot compensa între ele, în funcție de recomandarea medicului și de opțiunea persoanei beneficiare, în așa fel încât durata minimă obligatorie a concediului de lăuzie să fie de 42 de zile calendaristice, după data de naștere a copilului).

Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială TULCEA  soluționează cererea, prin decizie de aprobare sau respingere a acesteia și efectuează plata indemnizației pentru cererile aprobate.

De indemnizație pentru creșterea copilului/stimulentul de inserție pot beneficia și persoanele care timp de 12 luni în ultimii 2 ani anterior datei de naștere a copilului au fost în următoarele situații:

 1. Au beneficiat de indemnizație de șomaj, stabilită conform legii, sau au realizat perioade de stagiu de cotizare în sistemul public de pensii, în condițiile prevăzute de actele normative cu caracter special care reglementează concedierile colective;
 2. S-au aflat în evidența agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă, în vederea acordării indemnizației de șomaj;
 3. Au beneficiat de concedii și de indemnizații de asigurări sociale de sănătate prevăzute de O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Au beneficiat de concedii medicale și de indemnizații pentru prevenirea îmbolnăvirilor și recuperarea capacității de muncă, exclusiv pentru situațiile rezultate ca urmare a unor accidente de muncă sau boli profesionale, în baza Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, republicată;
 5. Au beneficiat de pensie de invaliditate, în condițiile legii;
 6. Se află în perioada de întrerupere temporară a activității, din inițiativa angajatorului, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, potrivit legii;
 7. Au beneficiat de concediu și indemnizație lunară pentru creșterea copilului;
 8. Au beneficiat de concediu și indemnizație lunară pentru creșterea copilului cu handicap;
 9. Au beneficiat de concediu fără plata pentru creșterea copilului;
 10. Se află în perioada de 3 luni de la încetarea unui contract de muncă pe durată determinată și începerea unui alt contract de muncă pe durată determinată, așa cum este aceasta definită de Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare;
 11. Și-au însoțit soțul/soția trimis/trimisă în misiune permanentă în străinătate;
 12. Au efectuat sau efectuează serviciul militar pe bază de voluntariat, au fost concentrați, mobilizați sau în prizonierat;
 13. Frecventează, fără întrerupere, cursurile de zi ale învățământului preuniversitar sau, după caz, universitar și postuniversitar la nivelul studiilor universitare de masterat, organizat potrivit legii, în țară sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene, într-un domeniu recunoscut de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, cu excepția situației de întrerupere a cursurilor din motive medicale;
 14. Au calitatea de doctorand, în condițiile prevăzute de art. 20 și 21 din H.G. nr. 567/2005 privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de doctorat, cu modificările ulterioare;
 15. Se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învățământ preuniversitar și începerea, în același an calendaristic, a unei alte forme de învățământ preuniversitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;
 16. Se află în perioada cuprinsă între absolvirea cursurilor de zi ale învățământului preuniversitar, organizat potrivit legii, și începerea învățământului universitar, cursuri de zi, în același an calendaristic;
 17. Se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învățământ universitar, cursuri de zi, cu sau fără examen de licență sau de diplomă, și începerea, în același an calendaristic, a unei alte forme de învățământ universitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;
 18. Se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învățământ universitar, cursuri de zi, cu sau fără examen de licență sau de diplomă, și începerea, în același an calendaristic, a învățământului postuniversitar la nivelul studiilor universitare de masterat, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;
 19. Se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învățământ postuniversitar, cursuri de zi, și începerea, în același an calendaristic, a unei alte forme de învățământ postuniversitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;
 20. Se află în perioada de 60 de zile de la finalizarea cursurilor învățământului obligatoriu sau, după caz, de la absolvirea cursurilor de zi ale învățământului preuniversitar, universitar și postuniversitar la nivelul studiilor universitare de masterat, organizat potrivit legii, cu sau fără examen de absolvire, în vederea angajării ori, după caz, trecerii în șomaj, calculate începând cu data de 1 a lunii următoare finalizării studiilor;
 21. Au beneficiat de concediu fără plata pentru a participa la cursuri de formare și perfecționare profesională din inițiativa angajatorului sau la care acesta și-a dat acordul, organizate în condițiile legii;
 22. Se află în perioada cuprinsă între absolvirea cursurilor de zi ale învățământului medical superior, organizat potrivit legii, cu examen de licență organizat în prima sesiune, și începerea primului rezidențiat după absolvire.

În vederea acordării drepturilor de indemnizație pentru creșterea copilului și stimulentul lunar/stimulentul de inserție persoanele care au realizat activități profesionale în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state care aplică prevederile Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială și ale Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, denumit în continuare Regulament, beneficiază de totalizarea perioadelor de activitate realizate în aceste state în condițiile prevăzute de acesta.

De indemnizație pentru creșterea copilului și sprijinul lunar pot beneficia persoanele sau copiii cu dizabilități, după caz, acordându-li-se:

 • Concediu și indemnizație pentru îngrijirea copilului încadrat în grad de handicap de la 3 ani până la vârsta de 7 ani;
 • Program de lucru redus la 4 ore pentru unul dintre părinţi sau pentru persoana care se ocupă efectiv de îngrijirea copilului cu handicap (grav sau accentuat), până la împlinirea de către acesta a vârstei de 18 ani, în condiţiile prevăzute de Codul muncii și o indemnizație compensatorie;
 • Sprijin lunar acordat persoanei cu handicap grav sau accentuat care nu realizează alte venituri în afara beneficiilor de asistenţă socială destinate persoanelor cu handicap, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3(2) ani;
 • Sprijin lunar acordat persoanei cu handicap grav sau accentuat care nu realizează alte venituri în afara beneficiilor de asistenţă socială destinate persoanelor cu handicap, pentru copilul cu vârsta cuprinsă între 3(2) şi 7 ani.

ATENȚIE ! Titularul contului trebuie să fie acelaşi cu titularul dosarului de alocaţie de stat, indemnizaţie creştere copil sau stimulent de inserţie.


Un document PDF (Portable Document Format) este un fişier pentru computer care se poate deschide şi vizualiza prin utilizarea programului Adobe Reader. Adobe Reader este disponibil gratuit pe site-ul web al companiei; dacă nu aveţi deja instalat programul Acrobat Reader, faceţi clic pe logo pentru a-l descărca şi a-l instala.