Documente  necesare obținerii  si alocatiei pentru sustinerea familiei

– B.I./C.I./C.I.P.
– livret familie;
– certificate de naştere, și după caz, certificat de căsătorie; hotărârea judecătorească de divorţ; hotărâre de încredinţare/plasament; certificat de deces ;
– acte doveditoare privind veniturile realizate în luna anterioară depunerii cererii:   adeverinţă cu salariul net şi menţiunea  beneficiază/nu beneficiază  de bonuri valorice şi valoarea lor; cupon de pensie, cupon pensie de urmaş, cupon indemnizatie handicap, cupon legi speciale, cupon şomaj, după caz, extras de cont;
– adeverințe privind frecventarea cursurilor școlare de către copii aflați în întreținere.
– acte doveditoare privind bunurile mobile şi imobile: certificat eliberat de Serviciul Impozite şi Taxe Locale şi adeverinţă eliberată de Registrul Agricol pentru toţi membrii familiei care au vârsta de peste 18 ani și declaraţie pe propria răspundere privind deţinerea de bunuri mobile sau imobile inclusiv în altă localitate decât cea de domiciliu;

În funcție de situație pot fi solicitate și alte documente.

NOTĂ:

Alocaţia pentru susţinerea familiei se acordă în baza Legii nr. 277/2010 privind alocația pentrususținerea familiei , cu modificările și completările ulterioare, ca formă de sprijin pentru familiile cu venituri reduse și cu copii în întreținere de până la 18 ani care frecventează fără întrerupere cursurile unei forme de învăţământ.

Alocaţia se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere însoţită de actele doveditoare privind componenţa familiei, veniturile acesteia şi, după caz, privind frecventarea cursurilor şcolare de către copiii aflaţi în întreţinere.

La stabilirea veniturilor pe baza cărora se acordă alocaţia se iau în considerare toate veniturile pe care membrii familiei le realizează sau, după caz, le-au realizat în ultima lună înainte de solicitarea dreptului, aşa cum acestea sunt prevăzute de art. 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.

În cazul în care se constată absenţe nemotivate pe parcursul unui semestru şcolar, cuantumul alocaţiei se diminuează proporţional cu numărul absenţelor, după cum urmează:

a) cu câte 20% pentru fiecare copil care înregistrează un număr cuprins între 10 şi 19 absenţe;
b) cu câte 50% pentru fiecare copil care înregistrează un număr de 20 de absenţe.

Titularul alocaţiei are obligaţia ca, în termen de maximum 15 zile, să comunice în scris primarului orice modificare intervenită cu privire la componenţa familiei şi/sau la veniturile realizate de membrii acesteia Comunicarea este însoţită de copii ale actelor doveditoare privind modificările intervenite.

  FAMILIA BIPARENTALA

 venituri până în 200 lei/membru de familiei venituri cuprinse între 201 lei şi 530 lei/membru de familiei
Nr. copii Cuantum nr.copii Cuantum
1 82 lei 1 75 lei
2 164 lei 2 150 lei
3 246 lei 3 225 lei
4 328 lei 4 300 lei

FAMILIA MONOPARENTALĂ

venituri până în 200 lei/membru de familiei venituri cuprinse între 201 lei şi 530 lei/membru de familiei
Nr. copii Cuantum nr.copii Cuantum
1 107 lei 1 102 lei
2 214 lei 2 204 lei
3 321 lei 3 306 lei
4 428 lei 4 408 lei