Alocația de stat se plătește, prin intermediul Agenției de Plăți și Inspecție Socială TULCEA, unuia dintre părinți, tutorelui, curatorului, persoanei căreia i-a fost dat în plasament familial copilul, inclusiv asistentului maternal sau persoanei căreia i-a fost încredințat copilul în vederea adopției, în condițiile legii.

Beneficiază de alocația de stat copiii cu vârsta cuprinsă între 0-2 / 2-18 ani


ACTE NECESARE LA SOLICITAREA ALOCATIEI DE STAT :

 1. CONSIMTAMANT PRIVIND DATELE CU CARACTER PERSONAL; (documentul se completeaza de ambii parinti acolo unde este cazul) (format PDF)
 2. DECLARATIE PRIVIND PERIOADA DE SEDERE IN STRAINATATE (format PDF)
  Pentru persoanele care au sau au avut calitatea de lucrător migrant, se va anexa la dosarul de alocație de stat și documente justificative, inclusiv cele care să ateste adresa precum și numărul de asigurare din celălalt stat membru U.E
 3. NOTA DE INFORMARE (documentul se completeaza de ambii parinti acolo unde este cazul) (format PDF)
 4. CERERE PENTRU ACORDAREA ALOCATIEI DE STAT PENTRU COPII (documentul se completeaza de ambii parinti acolo unde este cazul) (format PDF)
 5. Acte de identitate ale reprezentanţilor legali;
 6. Certificatul de naștere al copilului pentru care se solicită dreptul ;
 7. Certificatul de căsătorie;
 8. Extras de cont pe numele titularului alocaţiei (dacă se doreşte plata în cont);
 9. Declaratie cetateni straini;
 10. alte acte solicitate, după caz: hotărâre de divorţ; hotărâre judecătorească de încredinţare, încredinţare în vederea adopţiei, de plasament, de plasament în regim de urgenţă, de instituire a tutelei; certificat de încadrare într-o categorie de persoane cu  handicap;
 11. Alte documente, după caz, din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor de acordare.

NOTĂ

Dreptul la alocaţia de stat pentru copii se stabileşte începând cu luna următoare celei în care s-a născut copilul, iar plata drepturilor se face începând cu luna următoare depunerii cererii, de către Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Tulcea

În situaţia în care, după stabilirea dreptului la alocaţia de stat pentru copii, reprezentantul legal optează pentru o altă formă de plată, acesta comunică în scris Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Tulcea.

Dreptul la alocaţia de stat pentru copii încetează începând cu luna următoare celei în care nu mai sunt îndeplinite condiţiile de acordare.

Pentru solicitarea şi primirea drepturilor restante, reprezentantul legal depune la Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Tulcea o cerere în acest sens.

Reprezentantul legal este obligat să comunice în scris Agenţiei orice modificare intervenită, de natură să determine încetarea, suspendarea sau modificarea plăţii drepturilor de alocaţie de stat pentru copii, în termen de 15 zile de la apariţia acesteia.

În cazul schimbării de domiciliu sau de reşedinţă în aria de competenţă a aceleiaşi direcţii teritoriale care a efectuat plata drepturilor până la apariţia modificării, reprezentantul legal comunică în scris modificarea, în termenul de 15 zile, Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Tulcea.

ATENTIE! La depunerea in format fizic a documentelor actele de identitate se prezinta in original.


Un document PDF (Portable Document Format) este un fişier pentru computer care se poate deschide şi vizualiza prin utilizarea programului Adobe Reader. Adobe Reader este disponibil gratuit pe site-ul web al companiei; dacă nu aveţi deja instalat programul Acrobat Reader, faceţi clic pe logo pentru a-l descărca şi a-l instala.