ANUNŢ PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA UNOR POSTURI PE DURATĂ DETERMINATĂ

14.04.2022 Proces verbal de verificare a lucrarilor candidatilor inscrisi. Pentru vizualizare click aici.

17.03.2022 Proces verbal de verificare a dosarelor candidatilor. Pentru vizualizare click aici.


Anunț privind organizarea concursului pentru ocuparea unor posturi pe durată determinată înființate în afara organigramei pentru desfășurarea de activități în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile

În conformitate cu prevederile Hotărârii nr.286 din 23.03.2011, cu modificările şi completările ulterioare, Direcţia de Asistenţă şi Protecţie Socială, cu sediul în Tulcea, strada Isaccei nr.36, organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea  următoarelor funcţii  contractuale de execuţie temporar vacante, după cum urmează :

Pe perioadă determinată :

  1. Expert egalitate de sanse (1 post), pentru subactivitatea A.4.2. pe o perioadă determinată de 8 luni, cu o normă de lucru  de 2 ore/zi
  2. Responsabil financiar (1 post), pentru subactivitatea A.9.1. pe o perioadă determinată de 8 luni, cu o normă de lucru  de 4 ore/zi
  3. Psiholog (1 post), pentru subactivitatea A.4.5. pe o perioadă determinată de 8 luni, cu o normă de lucru  de 2 ore/zi și pentru subactivitatea A.4.6. pe o perioadă determinată de 8 luni, cu o normă de lucru  de 2 ore/zi

Pentru a ocupa un post contractual vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conf.art.3 al Regulamentului – cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286/23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare:

a) să aibă cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;

c) să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

e) să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) să îndeplinească condiţiile de studii, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) să nu fi fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va desfăşura conform calendarului următor:

– 16 martie 2022 termenul limită pentru depunerea dosarelor pentru funcţii  contractuale de execuţie temporar vacante (angajare pe durată determinată);

– 04 aprilie 2022 ora 10.00 – proba scrisă;

– 06 aprilie 2022 ora 10.00 – proba interviu.

Pentru detalii click aici.