Anunt privind organizare concurs pentru ocupare post kinetoterapeut

Anunt privind organizarea concursului pentru ocuparea unui post pe durată determinată înființat în afara organigramei pentru desfășurarea de activități în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile

În conformitate cu prevederile Hotărârii nr.286 din 23.03.2011, cu modificările şi completările ulterioare, Direcţia de Asistenţă şi Protecţie Socială, cu sediul în Tulcea, strada Isaccei nr.36, organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea  următoarei funcţii  contractuale de execuţie temporar vacante, după cum urmează :

Pe perioadă determinată :

Kinetoterapeut (1 post), pe o perioadă determinată de 9 luni, cu posibilitate de prelungire în cazul prelungirii perioadei de implementare a proiectului,  cu o normă de lucru de 4 ore/zi,   Proiect Re Start Neptun – Dezvoltare locală integrată” , cod. SMIS 125671

Cerinţele postului :

– studii  superioare finalizate cu diplomă de licență în specializarea kinetoterapie;

– experiență generală în muncă – minim  1 an

– experiență pe un post similar – minim 1 an

Pentru a ocupa un post contractual vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conf.art.3 al Regulamentului – cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286/23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare:

  1. a) să aibă cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
  2. b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
  3. c) să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  4. d) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
  5. e) să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  6. f) să îndeplinească condiţiile de studii, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
  7. g) să nu fi fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va desfăşura conform calendarului următor:

– 28 februarie 2022  termenul limită pentru depunerea dosarelor pentru funcţii  contractuale de execuţie temporar vacante (angajare pe durată determinată);

– 16  martie 2022 ora 10.00           – proba scrisă;

– 18  martie 2022 ora 10.00          – proba interviu.

Pentru detalii anunt click aici.

Proces Verbal de verificare a dosarelor canditatilor (01.03.2022). Pentru detalii click aici.

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicata.