ANUNT ORGANIZARE CONCURS OCUPARE FUNCTII CONTRCTUALE DE EXECUTIE VACANTE

16.05.2023 Clic aici pentru PROCES VERBAL FINAL.
17.05.2023 Clic aici pentru PROCES VERBAL FINAL dupa contestatie.


10.05.2023 Clic aici pentru rezultatul verificarii lucrarilor candidatilor inscrisi.


02.05.2023 Clic aici pentru rezultatul verificarii dosarelor candidatilor.


În conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Direcţia de Asistenţă şi Protecţie Socială, cu sediul în Tulcea, strada Isaccei nr.36, organizează la sediul menționat anterior, în data de 10.05.2023, orele 10.00, concurs de recrutare, pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale de execuţie vacante, după cum urmează:

Pe perioadă nedeterminată:
1. MUNCITOR CALIFICAT – BUCĂTAR ( 1 post) – Serviciul Cantină Municipală/ normă întreagă de 8 ore/zi
Cerinţele postului :
– studii medii /generale atestate cu diplomă de absolvire/diplomă de bacalaureat
– certificat calificare în meseria de bucătar
– curs de instruire privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă Modul 1, nivel II
– experiență generală în muncă – nu se solicită
– experiență pe un post similar – nu se solicită
2. ÎNGRIJITOR PERSOANE VÂRSTNICE( 4 posturi) – Serviciul Beneficii și Servicii Socio-Medicale Adulți – Compartiment
asistență persoane vârstnice/normă întreagă de 8 ore/zi
Cerinţele postului :
– studii medii /generale atestate cu diplomă de absolvire/diplomă de bacalaureat
– certificat calificare profesională îngrijitor persoane vârstnice
– experiență generală în muncă – nu se solicită
– experiență pe un post similar – nu se solicită
3. PSIHOLOG( 1 post) – Serviciul Beneficii și Servicii Socio-Medicale Adulți – Compartiment Asistență persoane
vârstnice/normă întreagă de 8 ore/zi
Cerinţele postului :
– studii universitare cu diplomă de licență în specializarea psihologie;
– atestat de liberă practică eliberat de Colegiul psihologilor din România;
– experiență generală în muncă – nu se solicită
– experiență pe un post similar – nu se solicită
4. ASISTENT SOCIAL ( 1 post) – Centrul Social de Urgență ”Phoenix”/normă întreagă de 8 ore pe zi
Cerinţele postului :
– studii universitare cu diplomă de licență în specializarea asistență socială;
– experiență generală în muncă – nu se solicită
– experiență pe un post similar – nu se solicită
5. ASISTENT MEDICAL ( 4 posturi) – Serviciul Beneficii și Servicii Socio-Medicale Copii – Compartiment Cabinete
medicale școlare și de medicină dentară/ normă întreagă de 8 ore/zi
Cerinţele postului :
– studii postliceale de specialitate generalist/pediatrie;
– aviz de liberă practică sau certificat membru O.A.M.G.M.A.M.R. pentru cei care nu au profesat până în prezent;
– experiență generală în muncă – nu se solicită
– experiență pe un post similar – nu se solicită

Pentru a ocupa un post contractual vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale,
conf.art.15 al Regulamentului – cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul
bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336 din 28.10.2022, cu modificările şi
completările ulterioare:
a)are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind
Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c)are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr.  53/2003  –  Codul muncii , republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
d)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale
eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e)îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor
postului scos la concurs;
f)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii,
contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni
săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru
care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g)nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a
exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de
aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
h)nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr.  118/2019  privind Registrul naţional automatizat
cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi
pentru completarea Legii nr.  76/2008  privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare,
cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Concursul se va desfăşura conform calendarului următor:
– 28 aprilie 2023 , orele 16,30 – termenul limită pentru depunerea dosarelor pentru funcţii contractuale de
execuţie vacante (angajare pe durată nedeterminată);
– 02 mai 2023 – afișare proces –verbal selecție dosare ;
– 10 mai 2023 ora 10.00 – proba scrisă;
– 11 mai 2023 – afișare proves-verbal proba scrisă;
– 15 mai 2023 ora 10.00 – proba interviu;
– 16 mai 2023 – afișare proces-verbal rezultate finale.


Pentru detalii click aici.