ANUNT ORGANIZARE CONCURS OCUPARE FUNCTII CONTRCTUALE DE EXECUTIE VACANTE SI TEMPORAR VACANTE

06.07.2022 Clic aici pentru rezultatul verificarii lucrarilor candidatilor inscrisi.
06.07.2022 Clic aici pentru rezultatul verificarii lucrarilor candidatilor inscrisi.
04.07.2022 Clic aici pentru rezultatul verificarii lucrarilor candidatilor inscrisi.

28.06.2022 Pentru rezultatul verificarii dosarelor candidatilor pentru posturile cu perioada nederminata click aici.
20.06.2022 Pentru rezultatul verificarii conditiilor de inscriere ale candidatilor pentru posturile cu perioada derminata click aici.


În conformitate cu prevederile Hotărârii nr.286 din 23.03.2011, cu modificările şi completările ulterioare, Direcţia de Asistenţă şi Protecţie Socială, cu sediul în Tulcea, strada Isaccei nr.36, organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea  următoarelor funcţii  contractuale de execuţie temporar vacante, după cum urmează :

Pe perioadă determinată :

 1. Asistent medical ( 1 post) – Cabinete medicale școlare

Cerinţele postului :

– studii  postliceale de specialitate generalist/pediatrie

– aviz liberă practică sau certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. pentru cei care nu au profesat până în prezent

– nu se solicită vechime în muncă sau pe funcție similară

 1. Inspector specialitate (1 post) – Compartiment Asistență persoane cu handicap

Cerinţele postului :

– studii  superioare,  finalizate cu diplomă de licență în asistență socială sau sociologie/științe administrative/ științe juridice/științe economice);

– nu se solicită vechime în muncă sau pe funcție similară și pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale vacante :

Pe perioadă nedeterminată :

 1. Medic medicină generală/pediatrie (1 post) – S.B.S.S.M.C. – Compartiment Cabinete medicale școlare și de medicină dentară

Cerinţele postului :

– studii  superioare de specialitate –medicină generală/pediatrie;

– aviz liberă practică sau certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. pentru cei care nu au profesat până în prezent;

– nu se solicită vechime în muncă sau pe funcție similară.

 1. Medic stomatolog (dentist) (1 post) – S.B.S.S.M.C – Compartiment Cabinete medicale școlare și de medicină dentară

Cerinţele postului :

– studii  superioare de specialitate – stomatologie;

– aviz liberă practică sau certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. pentru cei care nu au profesat până în prezent;

– nu se solicită vechime în muncă sau pe funcție similară.

 1. Asistent medical generalist/pediatrie (3 posturi) – Cabinete medicale școlare

Cerinţele postului :

– studii  postliceale de specialitate –medicină generală/pediatrie;

– aviz liberă practică sau certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. pentru cei care nu au profesat până în prezent;

– nu se solicită vechime în muncă sau pe funcție similară.

 1. Magaziner (1 post) – Serviciul Cantină Municipală

Cerinţele postului :

– studii  medii;

– certificat de absolvire curs ”Noțiuni fundamentale de igienă”  modul I, nivel II;

– nu se solicită vechime în muncă sau pe funcție similară

 1. Muncitor calificat – bucătar (1 post) – Serviciul Cantină Municipală

Cerinţele postului :

– studii  medii/generale ;

– certificat calificare în meseria de bucătar;

– certificat de absolvire curs ”Noțiuni fundamentale de igienă”  modul I, nivel II;

– nu se solicită vechime în muncă sau pe funcție similară

 1. Îngrijitor (1 post) – Centrul Social de Urgență ”Phoenix”

Cerinţele postului :

– studii  medii/generale;

– certificat de absolvire curs ”Noțiuni fundamentale de igienă”  modul II;

– nu se solicită vechime în muncă sau pe funcție similară.

 1. Asistent medical generalist (1 post) – Compartiment Asistență medicală comunitară

Cerinţele postului :

– studii  postliceale de specialitate –medicină generală/pediatrie;

– aviz liberă practică sau certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. pentru cei care nu au profesat până în prezent;

– nu se solicită vechime în muncă sau pe funcție similară.

Pentru a ocupa un post contractual vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conf.art.3 al Regulamentului – cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286/23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare:

a) să aibă cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;

c) să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

e) să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) să îndeplinească condiţiile de studii, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) să nu fi fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va desfăşura conform calendarului următor:

-17 iunie 2022  termenul limită pentru depunerea dosarelor pentru funcţii  contractuale de execuţie temporar vacante (angajare pe durată determinată);

-24  iunie 2022 termenul limită pentru depunerea dosarelor pentru funcţii  contractuale de execuţie vacante (angajare pe durată nedeterminată);

 -04  iulie 2022 ora 10.00 – proba scrisă;

-06  iulie  2022 ora 10.00 – proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.
 8. AVIZ PSIHOLOGIC + RAPORT DE EVALUARE PSIHOLOGICĂ ( SUNMED TULCEA, str. Bucovinei nr.23) pentru toate posturile pentru care se organizează concurs.

 Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de  OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul instituţiei din strada Isaccei nr.36 şi pe site-ul Direcţiei de Asistenţă şi Protecţie Socială. Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul instituţiei şi la telefon 0240/513641, interior 104, Compartiment Resurse Umane şi Protecţia Muncii.

BIBLIOGRAFIE

Asistent  medical- Cabinete medicale şcolare

 1. Bocârnea C. ,Boli infecţioase şi epidemiologice”, Editura Info – Team, Bucureşti, 1999;
 2. Lucreţia Titircă – Urgenţe medico-chirurgicale – Sinteze – Editura Medicală, Bucureşti 2001
 3. Marcean C.,Mihăilescu V. ,,Puericultură şi pediatrie”, RCR Print Bucureşti, 2004;
 4. C. Borundel ,Manual de medicina interna pentru cadrele medii’ Editura All Bucuresti,1995;
 5. Codul de etica si deontologie profesionala al asistentului medical şi moaşei – 2009;
 6. OUG nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si AsistentilorMedicalidin Romania, cumodificările șicompletărileulterioare ;
 7. Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.1563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a principilor care stau la baza unei alimentaţii sănătoase pentru copii şi adolescenţi;
 8. Ordin nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor, cu modificările și completările ulterioare;
 9. ORDIN nr. 438 din 30 martie 2021 privind asigurarea asistenţei medicale a preşcolarilor, elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar şi studenţilor din instituţiile de învăţământ superior pentru menţinerea stării de sănătate a colectivităţilor şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos
 10. Ordinul Nr.1226 din 03.12.2012 ANEXA NR.1- Normele tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale;

TEMATICĂ

 1. Resuscitarea cardio-respiratorie: semne clinice, primul ajutor.
 2. Boli infecțioase și epidemiologice: Angina; Scarlatina; Rujeola; Rubeola; Varicela; Parotidita epidemică; Gripa, viroze respiratorii; Toxiinfecțiile alimentare; Recoltarea exudatului faringian;
 3. Îngrijirea pacienților cu traumatisme:
 • entorsele, luxațiile, fracturile: simptomatologie clinică, conduita de urgență;
 1. Hemostaza (tratamentul hemoragiei)
 2. Plăgile și tratamentul lor:
 • Îngrijirea plăgilor;
 • Pansamentul plăgii.
 1.  Șocul anafilactic: cauze, tablou clinic, conduita de urgență.
 2. Sincopa și lipotimia la copil.
 3. Epilepsia și sindromul epileptic.
 4. Hemoragia nazală.
 5. Boli de nutriție:
 • Diabetul zaharat la copil: definiție,etiologie,simptomatologie clinică,evoluție stadială, complicații, reguli de igienă.
 • obezitatea la copil: definiție,simptomatologie clinică,evoluție stadială, complicații, reguli de alimentație.
 1. Aspirația de corpi străini în căile respiratorii la copil: corpi străini nazali, auriculari, faringieni; tablou clinic, complicații imediate; intervenții de urgență; manevre neinvazive de îndepărtare a corpilor străini.
 2. Criza de astm bronșic: factori determinanți și predispozanți, simptomatologie, conduita de urgență.
 3. Lista alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentaţii sănătoase pentru copii şi adolescenţi;
 4. Metodologia privind examinările medicale periodice de bilanț al stării de sănătate pentru preșcolari – scop, etape, obiectivele examinărilor periodice medicale de bilanț și modul de efectuarea examinărilor periodice medicale de bilanț al stării de sănătate;
 5. Reguli de igienă în blocurile alimentare;
 6. Atribuțiile asistentului medical;
 7. Colectarea și gestionarea deșeurilor medicale infecțioase.

BIBLIOGRAFIE

Serviciul Beneficii și Servicii Socio-Medicale Adulți – Compartiment Asistență persoane cu handicap – Inspector specialitate  – 1 post

 1. OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare : TITLUL I- Dispoziții generale, TITLUL III: Principiile generale aplicabile administrației publice, TITLUL V: Capitolul I, Capitolul II, Capitolul III-secțiunea 3, Capitolul IV, TITLUL VII:Capitolul I;
 2. Legea nr. 292/2011 – Legea asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 , cu modificările și completările ulterioare;
 5. H.G. nr. 427/2001 pentri aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de încadrare, drepturile și obligațiile asistentului personal al persoanei cu handicap;
 6. Ordinul nr. 794/380/2002 privind indemnizația cuvenită persoanei cu handicap;

BIBLIOGRAFIE

Medic generalist/pediatrie – Cabinete medicale şcolare

 1. Dr. Carmen Ciofu, Dr. Eugen Ciofu (Esentialul in Pediatrie)
 2. Dr. MirceaBeuran, Dr. Coriolan Ulmeanu ( Ghid de Urgente Pediatrice)
 3. Dr. Marin Voiculescu, Dr. Claudiu Teindel ( Boli Infectioase)
 4. Dr. Ion Bâsca, Dr. Don Enescu si Altii ( Patologie Chirurgicală si Medicală)

TEMATICA

 1. Aparat Respirator:
 • Infecții Acute Căi Respiratorii Superioare – adenoidita, faringita, amigdalita, laringita, traheo-bronșita;
 • Pneumonia – virală, bacteriană;
 • Astm Bronșic;

2. Aparat  Cardio-Vascular:

 • Tulburări de ritm;
 • Insuficiență Cardiacă ;
 • Șocul în Pediatrie;
 • Anemia Feriprivă;

3) Aparat Digestiv:

 • Sindrom Dispeptic;
 • Boala Diareică Acută;
 • Enterocolita Acută;
 • Sindrom Dureros Abdomen Recurent;
 • Parazitoze Intestinale;

4) Aparat  Reno-Urinar:

 • Glomerulo Nefrita Streptococică;
 • Infecții Acute Tract Urinar.

5) Reumatism Articular Acut

6) Boli Infectioase:

 • Boli Eruptive :
  • Rujeola
  • Varicela
  • Scarlatina
  • Manonucleoza Infecțioasă
  • Hepatita Virala Acută

7) Traumatisme:

 • Contuzii
  • Plăgi
  • Arsuri
  • Fracturi, Luxatii, Entorse
  • Traumatisme vase – hemoragia

BIBLIOGRAFIE

Medic stomatolog – Cabinete medicale şcolare

 1. Al. Bucur, C. Navarro Vila, J. Lowry, J. Acero — Compendiu de chirurgie oro-maxilo-faciala, vol. 1 si 2, Editura Q Med Publishing, Bucuresti, 2009.
 2. Rodica Luca-Metode locale de prevenire a cariei in santuri si fosete,-Ed. Cerma, Bucuresti, 1997.
 3. Gh. Boboc-Aparatul dentomaxilar. Formare si dezvolatre, Ed. Medicala, Bucuresti, 1995.
 4. Valentina Dorobat, D. Stanciu — Ortodontie si ortopedie dento-faciala, Editura medicala , Bucuresti, 2003
 5. Ecaterina ionescu Anomaliile dentare, Editura cartea Universitara, Bucuresti, 2005.
 6. A. Iliescu, M. Gafar Cariologie si odontoterapie restauratoare, Editura Medicala, Bucuresti, 2001
 7. M. Gafar, A. Iliescu — Endodontia clinica si practica, Editia a II-a, Editura, Bucuresti, 2001
 8. H.T. Dumitriu, Silvia Dumitriu, Anca Dumitriu — Prodontologie, Editura Viata Medicala Romaneasca, Bucuresti, 2009
 9. N. Foma (coordonator),C.De Baat, D. Bratu, V. Mercut, Al. Petre, S. Popsor, T. Traistaru, Protetica Dentara Vol. I, Editura Enciclopedica, Bucuresti, , 2011
 10. N. Form (coordonator), C.De Baat, L. Lascu, M. Pauna, Protetica Dentara Vol. II, Editura Enciclopedica, Bucuresti, 2011.

TEMATICA:

 1. Anestezia in medicina dentara ( 1,pag. 6-53).
 2. Extractia dentara (1,pag.64-102).
 3. Patologia eruptiei dentate (1, pag.116-122, 131-157, 159-169).
 4. Tratamentul chirurgical al leziunilor periapicale (I, pag. 174-194).
 5. Tratamentul chirurgical preprotetic (1, pag.198-220).
 6. Infectii oro-maxilo-faciale (1, 242-268,270-288).
 7. Afectiuni de origine dentara ale sinusului maxilar (1, pag.292-308).
 8. Traumatologie oro-maxilo-faciala (1, pag.312-335, 361-369, 379-382, 388-394).
 9. Chisturi si tumori benigne ale partilor moi orale si cervico-faciale (1, pag. 402-404,406-426, 428-433, 437-443).
 10. Chisturi, tumori benigne si osteopatii ale oaselor maxilare (1, pag. 450-471, 474- 485, 488510, 512-517).
 11. Tumori maligne oro-maxilo-faciale (1, pag. 545-584).
 12. Patologia articulatiei temporo-mandibulare (1, pag.679-685, 687-693, 695-702)
 13. Patologia glandelor salivare (1, pag. 719-720, 723-738, 744-753, 760-770)
 14. Tratamentul chirurgical al anomaliilor dento-maxilare severe (1, pag. 787-816)
 15. Despicaturi labio-maxilo-palatine (1, 824-855)
 16. Durerea in teriorul oro-maxilo-facial. Nevralgia de trigemen (1, pag. 916-919)
 17. Metode locale de prevenire a cariei dentare din santuri si fosete (2, integral)
 18. Rolul factorilor functionali in formarea apararului dento-maxilar (3, pag.315-392, 405-417, 433-445)
 19. Dezvoltarea ocluziei dentate (4, pag. 35-49)
 20. Etiopatogenia anomaliilor dento-maxilare, factori locali (4, pag.73-76)
 21. Clasificarea anomaliilor dento-maxilare (4, pag. 77-83)
 22. Examenul radiologic in ortodontie (4, pag. 143-179)
 23. Anomaliile dento-maxilare de Clasa a II-a (4, pag. 379-391)
 24. Malocluzia de clasa a II-a, diviziunea 2 ( 4, pag. 396-399)
 25. Malocluzia de Clasa a 1II-a (4, pag. 405-408)
 26. Sindromul de inocluzie verticala (4, pag. 418-426, 429-438)
 27. Anodontia (5, pag. 15-40)
 28. Dintii supranumerari (5, pag. 73-94)
 29. Incluzia dentara (5, pag.73-94)
 30. Reincluzia dentara (5, pag. 107-118)
 31. Ectopia dentara (5, pag. 121-130)
 32. Diastema (5, pag. 133, 142)
 33. Transpozitia dentara (5, pag. 149-154)
 34. Tratamentul cariei dentare (6, pag. 167-185, 294-333, 339-346)
 35. Etiopatogenia cariei dentare (6, pag. 31-57)
 36. Formele anatomo-clinice ale pulpitelor dintilor permanenti (7, pag. 68-93)
 37. Necroza si gangrena pulpara (7, pag. 94-102)
 38. Parodontite apicale acute si cronice (7, pag. 103-125)
 39. Tratamentul necrozei si gangrenei pulpare (7, pag. 158-213)
 40. Obturarea canalelor radiculare (7, 214-248)
 41. Tratamentul parodontitelor apicale acute si cronice(7, pag. 103-125)
 42. Morfologia parodontiului marginal (8, pag. 26-89)
 43. Etiopatogenia parodontopatiilor marginate cronice (8, pag. 103-155)
 44. Diagnosticul imbolnavirilor gingivo-parodontale (8,pag. 189-201)
 45. Clasificarea bolilor parodontiului marginal (8, pag. 205-219)
 46. Forme clinice simptomatologie in gingivite si parodontite marginate (8, pag.221-280)
 47. Evolutie, prognostic si complicatii ale parodontopatiilor (8, pag. 283-286)
 48. Tratamentul gingivitelor si parodontopatiilor marginate (8, pag. 288-374)
 49. Imobilizarea dintilor parodontotici (8, pag. 427-461)
 50. Orientari terapeutice principale si scheme de tratament in gingivite si parodontite(8, pag. 465-477)
 51. Ocluzia dentara(9,pag.25-76)
 52. Sindromul algo-disfunctional al articulatiei temporo-mandibulare(9,pag.77-146)
 53. Examene clinice si paraclinice in leziunile odontale coronare si edentatia partial redusa.(9, pag .147-169)
 54. Principiile de tratament in restaurarile unidentare si prin punti dentare(9,pag. 500- 540)
 55. Restaurari unidentare intracoronare si extracoronare(9, pag. 170-400)
 56. Elemente structurale ale puntilor dentare(9. Fag. 434-482)
 57. Etape ale terapiei prin punti dentare:Amprentarea (9, pag. 630-690)
 58. Etape ale terapiei prin punti dentare: Inregistrarea relatiilor mandibulo-craniene (9,pag. 690-740)
 59. Examene clinice si paraclinice in edentatia partiala si edentatia totala(10, pag. 32-83)
 60. Proteza partial acrilica mobilizabila.Elemente componente. (10, pag. 84-104)
 61. Elementele structurale ale protezelor partiale scheletate(10, pag .116-199)
 62. Biodinamica protezelor scheletate in cavitatea orala(10,pag. 201-229)
 63. Etape ale terapiei prin proteze partial mobilizabile scheletate:Amprentarea (10, pag. 279293)
 64. Etape ale terapiei prin proteze partial mobilizabile scheletate: inregistrarea relatiei intermaxilare (1 0,pag. 295-308)
 65. Etape ale terapiei prin proteze totale:Amprentarea (10,pag.465-544)
 66. Etape ale terapiei prin proteze totale: Determinarea relatiilor intermaxilare(10, pag. 550-564)
 67. Etape ale terapiei prin proteze totale. Proba machetelor (10, pag. 568-582)
 68. Verificarea si adaptarea protezelor mobile.(10,pag.583-593)
 69. Stomatopatiile protetice la edentatul total (10,pag.593-693)
 70. Reoptimizarea protezelor mobile.(10,pag.693-703)

BIBLIOGRAFIE

Magaziner –  Serviciul Cantină Municipală

 1. H.G. nr. 924/2005 privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena produselor alimentare ;
 2. H.G. nr. 109/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă;
 3. Legea nr. 319/2006 – Legea securității și sănătății în muncă;
 4. Legea nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social;
 5. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ – Partea VI : Titlul III:Personalul contractual din autoritățile și instituțiile publice – Capitolul I; Capitolul III;
 6. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice;
 7. Hotărârea nr. 2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale;
 8. Ordin nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii.

BIBLIOGRAFIE

Muncitor calificat (bucătar)

 –  Serviciul Cantină Municipală

 1. H.G. nr. 924/2005 privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena produselor alimentare;
 2. H.G. nr. 1091/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă;
 3. Legea nr. 319/2006 Legea securității și sănătății în muncă;
 4. Legea nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor soaicl;
 5. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ – Partea VI :

– Titlul I. Dispoziții generale – art. 368

– Titlul III: Personalul contractuaș din autoritățile și instituțiile publice : Capitolul I; Capitolul III.

BIBLIOGRAFIE

Îngrijitor (1 post) –  Centrul Social de Urgență Phoenix

 1. Ordin nr. 29/03.01.2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinele sociale – Anexa IV;
 2. H.G. nr. 924/2005 privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena produselor alimentare;
 3. H.G. nr. 1091/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă;
 4. Notiuni fundamentale de igienă;
 5. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată.

BIBLIOGRAFIE

Asistent  medical ( 1 post) – Asistență medicală comunitară

 1. Bocârnea C. ,Boli infecţioase şi epidemiologice”, Editura Info – Team, Bucureşti, 1999;
 2. Lucreţia Titircă – Urgenţe medico-chirurgicale – Sinteze – Editura Medicală, Bucureşti 2001
 3. Marcean C.,Mihăilescu V. ,,Puericultură şi pediatrie”, RCR Print Bucureşti, 2004;
 4. C. Borundel ,Manual de medicina interna pentru cadrele medii’ Editura All Bucuresti,1995;
 5. O.U.G. nr. 18/2017 privind asistența medicală comunitară, cu modificările și completările ulterioare;
 6. O.U.G. nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moață și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, cu modificările și completările ulterioare.