ANUNT ORGANIZARE CONCURS OCUPARE FUNCTII CONTRCTUALE DE EXECUTIE VACANTE

16.05.2023 Clic aici pentru PROCES VERBAL FINAL.


10.05.2023 Clic aici pentru rezultatul verificarii lucrarilor candidatilor inscrisi.


02.05.2023 Clic aici pentru rezultatul verificarii dosarelor candidatilor.


În conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Creșa Sibell Tulcea, cu sediul în Tulcea, strada Aleea Mugurel nr.3, organizează în data de 10.05.2023 concurs de recrutare la Sediul Direcției de Asistență și Protecție Socială pe strada Isaccei nr. 36, pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale de execuţie vacante, după cum urmează :

Pe perioadă nedeterminată :
1. ASISTENT MEDICAL ( 2 posturi )
Cerinţele postului :
– studii postliceale de specialitate asistent medical generalist/pediatrie/igienă
– aviz de liberă practică sau certificat membru O.A.M.G.M.A.M.R. pentru cei care nu au profesat până în prezent;
– experiență generală în muncă – nu se solicită
– experiență pe un post similar – nu se solicită
2. ÎNGRIJITOR COPII( 1 post )
Cerinţele postului :
– studii medii /generale;
– Curs de instruire privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă – Modulul 1 nivelul 2 sau Modulul 2 nivelul 1;
– experiență generală în muncă – nu se solicită
– experiență pe un post similar – nu se solicită
3. ÎNGRIJITOR CLĂDIRE( 1 post )
Cerinţele postului :
– studii medii /generale;
– Curs de instruire privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă – Modulul B2 sau Modulul 2 nivelul 1;
– experiență generală în muncă – nu se solicită
– experiență pe un post similar – nu se solicită
4. ÎNGRIJITOR ( 5 posturi )
Cerinţele postului :
– studii medii /generale;
– Curs de instruire privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă – Modulul 1 nivelul 2 sau Modulul 2 nivelul 1;
– experiență generală în muncă – nu se solicită
– experiență pe un post similar – nu se solicită
5. ADMINISTRATOR ( 1 post )
Cerinţele postului :
– studii medii /generale;
– cunoștinte de operare PC;
– permis categoria B;
– experiență generală în muncă – nu se solicită
– experiență pe un post similar – nu se solicită

Pentru a ocupa un post contractual vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale,
conf.art.15 al Regulamentului – cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul
bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336 din 28.10.2022, cu modificările şi
completările ulterioare:
a)are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind
Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c)are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr.  53/2003  –  Codul muncii , republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
d)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale
eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e)îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor
postului scos la concurs;

f)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii,
contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni
săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru
care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g)nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a
exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de
aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
h)nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr.  118/2019  privind Registrul naţional automatizat
cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi
pentru completarea Legii nr.  76/2008  privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare,
cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Concursul se va desfăşura conform calendarului următor:
– 28.04.2023 , orele 16,30 – termenul limită pentru depunerea dosarelor pentru funcţii contractuale de
execuţie temporar vacante (angajare pe durată determinată);
– 02.05.2023 afișare proces verbal selecție dosare ;
– 10 mai 2023 ora 10.00 – proba scrisă;
– 11 mai 2023 afișare proces verbal proba scrisă;
– 15 mai 2023 ora 10.00 – proba interviu;
– 16 mai 2023 afișare proces verbal rezultate.

Pentru detalii click aici.