ANUNŢ ORGANIZARE CONCURS

În conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare și a art. IV, alin. (2) lit. B) din O.U.G. nr. 34/12.05.2023 privind unele măsuri fiscal bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, Creșa Sibell Tulcea, cu sediul în Tulcea, strada Aleea Mugurel nr.3, organizează în data de 29.07.2024, orele 10.00 concurs de recrutare la Sediul Direcției de Asistență și Protecție Socială pe strada Isaccei nr. 36, pentru ocuparea următoarei funcţii contractuale de execuţie vacante:

Pe perioadă nedeterminată :
1. ÎNGRIJITOR ( 1 post)
Cerinţele postului :
– studii generale /medii
– certificat de absolvire curs – „Noțiuni fundamentale de igiena” – Modul 1 nivel 2
– experiență generală în muncă – nu se solicită
– experiență pe un post similar – nu se solicită

Pentru a ocupa un post contractual vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conf.art.15 al Regulamentului – cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336 din 28.10.2022, cu modificările şi completările ulterioare:
a)are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c)are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e)îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g)nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
h)nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Concursul se va desfăşura conform calendarului următor:
– 17 iulie 2024 , orele 16,30 – termenul limită pentru depunerea dosarelor pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă (angajare pe durată nedeterminată);
– 18 iulie 2024 afișare proces verbal selecție dosare ;
– 29 iulie 2024 ora 10.00 – proba scrisă;
– 30 iulie 2024 afișare proces verbal proba scrisă;
– 01 august 2024 ora 10.00 – proba interviu;
– 02 august 2024 afișare proces verbal rezultate.

Conform art. 35 din Hotărârea nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
1. formularul de înscriere la concurs;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
3. copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
4. copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
5. copia carnetului de muncă , a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
6. certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
7. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
8. certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare
9. curriculum vitae, model comun european.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății. Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap , emis în condițiile legii.
Documentul prevăzut la punctul 6 (certificatul de cazier judiciar) poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la alin. (1) lit. f), anterior datei de susţinere a probei scrise şi/sau probei practice. În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul instituţiei din strada Isaccei nr.36 şi pe site-ul Direcţiei de Asistenţă şi Protecţie Socială. Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul instituţiei şi la telefon 0240/513641, interior 104, Compartiment Resurse Umane .

BIBLIOGRAFIE ÎNGRIJITOR

1.ORDINUL MINISTRULUI SĂNĂTĂȚII NR. 1456/2020 pentru aprobarea normelor de igienă din unitațile pentru ocrotirea educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor, cu modificările și completările ulterioare;

2.ORDONANȚA DE URGENȚĂ NR. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

3.LEGEA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR NR. 198/2023 cu modificarile și completările ulterioare.

4.NOȚIUNI FUNDAMENTALE DE IGIENĂ – 2010 – Medic primar epidemiolog – Militaru Laurenția.

________________________________________________________________________________________________________________

Comisia de organizare şi examinare a candidaţilor la concursul organizat de Creșa Sibell Tulcea aflată în subordinea Direcţiei de Asistenţă şi Protecţie Socială Tulcea numită în baza Deciziei nr. 179/03.07.2024, a procedat azi, 18.07.2024 , la verificarea condiţiilor de înscriere a candidaţilor care au depus cerere de participare la concursul ce va avea loc în data de 29.07.2024 pentru ocuparea unui post vacant.
În urma verificărilor au fost admişi pentru participare în vederea susţinerii concursului următorii:

În urma verificărilor au fost admişi pentru participare în vederea susţinerii concursului următorii:

CREȘA SIBELL TULCEA

ÎNGRIJITOR – 1 post  (durată nedeterminată)

Nr. Crt.Număr dosarObservații
14528/10.07.2024ADMIS 
24546/12.07.2024ADMIS 
34561/15.07.2024ADMIS 
44577/16.07.2024ADMIS