AJUTORUL PENTRU INCALZIRE 2021

Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție social pentru consumatorul vulnerabil de energie stabilește criteriile de încadrare a familiilor şi persoanelor singure în categoria consumatorilor vulnerabili de energie şi reglementează măsurile de protecţie socială pentru aceştia în ceea ce priveşte accesul la resursele energetice pentru satisfacerea nevoilor esenţiale ale gospodăriei, în scopul prevenirii şi combaterii sărăciei energetice.

1. AJUTORUL PENTRU ÎNCĂLZIRE se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere privind componenţa familiei, veniturile acesteia şi sistemul de încălzire utilizat.

2. Limita maximă a veniturilor până la care o persoană poate beneficia de ajutor pentru încălzirea locuintei este de 1.386 de lei de persoană în cazul familiilor şi 2.053 de lei în cazul persoanelor singure.

3. La stabilirea dreptului la ajutor pentru încălzire se iau în considerare totalitatea veniturilor nete pe care le realizează persoana singură sau, după caz, membrii familiei, în luna anterioară lunii în care se solicită dreptul.

4. Tipuri de ajutor pentru incalzirea locuintei

Ajutorul se acordă în funcţie de venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure, prin compensare procentuală din valoarea de referinţă stabilita prin lege, astfel:

a) ajutor pentru încălzirea locuinţei cu energie termică în sistem centralizat

VENIT NET/MEMBRU DE FAMILIECOMPENSARE
PROCENTUALĂ
SUPLIMENT
PT. ENERGIE se acordă
lunar pe tot parcursul
anului
Până la 200 lei100 %10 lei
Între 200,1 lei – 320 lei90 %10 lei
Între 320,1 lei – 440 lei80 %10 lei
Între 440,1 lei – 560 lei70 %10 lei
Între 560,1 lei – 680 lei60 %10 lei
Între 680,1 lei – 920 lei50 %10 lei
Între 920,1 lei – 1040 lei40 %10 lei
Între 1040,1 lei – 1160 lei30 %10 lei
Între 1160,1 lei – 1280 lei20 %10 lei
Între 1280,1 lei – 1386 lei10 %10 lei
Pentru persoanele singure ale căror
venituri se situează între 1280,1 lei –
2053 lei
10 %10 lei

Valoarea de referinţă a ajutorului pentru energie termică se stabileşte, lunar, în limita consumului mediu, prevăzut în anexa nr. 1 din lege, în funcţie de preţul local al energiei termice facturate populaţiei.

b) ajutor pentru gaze naturale

VENIT NET/MEMBRU DE FAMILIEAJUTOR LUNARSUPLIMENT
PT. ENERGIE se acordă
lunar pe tot parcursul anului
Până la 200 lei250 lei10 lei
Între 200,1 lei – 320 lei225 lei10 lei
Între 320,1 lei – 440 lei200 lei10 lei
Între 440,1 lei – 560 lei175 lei10 lei
Între 560,1 lei – 680 lei150 lei10 lei
Între 680,1 lei – 920 lei125 lei10 lei
Între 920,1 lei – 1040 lei100 lei10 lei
Între 1040,1 lei – 1160 lei75 lei10 lei
Între 1160,1 lei – 1280 lei50 lei10 lei
Între 1280,1 lei – 1386 lei25 lei10 lei
Pentru persoanele singure ale căror
venituri se situează între 1280,1 lei –
2053 lei
25 lei10 lei

Valoarea de referință – 250lei/lună

c) ajutor pentru energie electrică

VENIT NET/MEMBRU DE FAMILIEAJUTOR LUNARSUPLIMENT
PT. ENERGIE se acordă
lunar pe tot parcursul anului
Până la 200 lei500 lei30 lei
Între 200,1 lei – 320 lei450 lei30 lei
Între 320,1 lei – 440 lei400 lei30 lei
Între 440,1 lei – 560 lei350 lei30 lei
Între 560,1 lei – 680 lei300 lei30 lei
Între 680,1 lei – 920 lei250 lei30 lei
Între 920,1 lei – 1040 lei200 lei30 lei
Între 1040,1 lei – 1160 lei150 lei30 lei
Între 1160,1 lei – 1280 lei100 lei30 lei
Între 1280,1 lei – 1386 lei50 lei30 lei
Pentru persoanele singure ale căror
venituri se situează între 1280,1 lei –
2053 lei
50 lei30 lei
  • valoarea de referință – 500 lei/lună
  • în situația în care singura sursa de energie utilizată este energia electrică, cuantumul
    suplimentului este de 70 lei/lună

d) ajutor pentru combustibili solizi şi/sau petrolieri

VENIT NET/MEMBRU DE FAMILIEAJUTOR LUNARSUPLIMENT
PT. ENERGIE se acordă
lunar pe tot parcursul anului
Până la 200 lei320 lei20 lei
Între 200,1 lei – 320 lei288 lei20 lei
Între 320,1 lei – 440 lei256 lei20 lei
Între 440,1 lei – 560 lei224 lei20 lei
Între 560,1 lei – 680 lei192 lei20 lei
Între 680,1 lei – 920 lei160 lei20 lei
Între 920,1 lei – 1040 lei128 lei20 lei
Între 1040,1 lei – 1160 lei96 lei20 lei
Între 1160,1 lei – 1280 lei64 lei20 lei
Între 1280,1 lei – 1386 lei32 lei20 lei
Pentru persoanele singure ale căror
venituri se situează între 1280,1 lei –
2053 lei
32 lei20 lei

Valoarea de referință – 320 lei/luna

SUPLIMENTUL PENTRU ENERGIE

Familiile şi persoanele singure ale căror venituri sunt de până 1.386 lei/persoană, în cazul familiei, şi de 2.053 lei, în cazul persoanei singure.beneficiază lunar, inclusiv în perioada sezonului rece, de un SUPLIMENT PENTRU ENERGIE în sumă fixă, acordat în funcţie de sursele de furnizare a energiei utilizate, în cuantum de:
a) 30 lei/lună pentru consumul de energie electrică;
b) 10 lei/lună pentru consumul de gaze naturale;
c) 10 lei/lună pentru consumul de energie termică;
d) 20 lei/lună pentru consumul de combustibili solizi şi/sau petrolieri.

Pentru solicitarea suplimentului pentru energie, familiile şi persoanele singure depun cerere şi declaraţie pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile realizate de membrii acesteia. Suplimentul pentru energie poate fi solicitat împreună cu ajutorul pentru încălzirea locuinţei sau separat, atunci când sunt îndeplinite condiţiile de acordare.

La completarea formularului, titularul are obligaţia de a menţiona corect componenţa familiei, veniturile membrilor acesteia, precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute, aşa cum sunt acestea trecute în formular. Titularii ajutoarelor pentru încălzire sunt obligaţi să comunice orice modificare intervenită în componenţa familiei şi a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data la care a intervenit modificarea prin depunerea unei noi declaraţii pe propria răspundere.
Pe parcursul sezonului rece, la sesizarea terţilor, la solicitarea agenţiilor pentru plăţi şi inspecţie socială, sau din oficiu, serviciul public de asistenţă socială efectuează anchete sociale pentru verificarea situaţiilor semnalate şi determinarea cazurilor de eroare şi fraudă. Persoanele interesate pot obtine formularele tip de la sediul Directiei de Asistenta si
Protectie Sociala Tulcea, str. Isaccei nr. 36. Cererile şi declaraţiile pe propria răspundere se depun individual sau prin
asociaţiile de proprietari/locatari, centre de colectare la sediul DAPS.

ACTE DOVEDITOARE
privind componența familiei, veniturile realizate, bunurile mobile și imobile deținute de familiille şi persoanele singure in categoria consumatorilor vulnerabili de energie

Acte de identitate (copii): Cartea de identitate, C.I.P, B.I.; Certificat de naștere pentru copii până la vârsta de 14 ani; Certificat de căsătorie.

I. Acte doveditoare privind veniturile realizate în luna anterioară depunerii cererii, după caz:

-Adeverință de salariu din care să reiasă venitul net realizat, precum și dacă beneficiază sau nu de bonuri de masă;

-Cupon de pensie, șomaj, indemnizație pentru persoanele încadrate intr-un grad de handicap; indemnizație pentru creșterea copilului etc., alte documente dupa caz;

II. Acte doveditoare privind situația juridică a locuinței (copii), după caz :

-Contract de vânzare-cumpărare, contract de închiriere, comodat, concesiune, împuternicire de la proprietarul locuinţei sau de la titularul contractului de închiriere, certificat de mostenitor, alte acte doveditoare, după caz. 

III. Acte doveditoare privind bunurile mobile și imobile pentru toți membrii familiei majori:

-Declarație pe propria răspundere privind deținerea in alta localitate de bunuri ce conduc la excluderea acordării ajutorului.

IV. Alte acte (dacă este cazul):

-Copie certificate de deces;

-Copie Hotărâre judecătorească de divorț;

-Declarație de impunere;

-Hotărâre de încredințare/plasament pentru minori;

-Adeverință de la asociația de proprietari/locatari din care să reiasă numărul de persoane și faptul că locuința este debranșată de la sistemul de încălzire centralizat;

-Contract de furnizare a gazelor naturale;

-Contract de furnizare energie electrică;

-Cartea de identitate a autovehiculului;

-Declarație pe propria răspundere pentru toți membrii familiei majori privind deținerea de bunuri mobile și imobile.

-Copie a unei facturi de furnizare energie electrica/gaze naturale.

Nota: Verificarea cererii si declaratiei pe propria raspundere realizeaza de catre personalul cu atributii, in programul ANAF – PatrimVen.

Informatii suplimentare se pot solicita la tel. 0240513641, e-mail contact@daps.ro sau la Directia de Asistenta si Protectie Sociala Tulcea – Birou Relatii cu Publicul de luni pana joi in intervalul orar 8.00.-16.30 si vineri in intervalul orar 8.30 – 14.00.

DOCUMENTE UTILE

  1. Cerere declaratie pe proprie raspundere

2. Declaratie bunuri

3. Lista bunuri ce conduc la excluderea acordarii ajutorului